Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2019

Meziroční cenový růst se nezměnil

11.11.2019
Kód: 012024-19
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,5 %. Tento vývoj ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 2,7 %.

Meziměsíční srovnání
Vývoj cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl ovlivněn především vyššími cenami ovoce o 7,4 %. Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 2,0 %, masa o 0,5 %, brambor o 6,1 %, másla o 7,8 % a uzenin o 0,9 %. Růst cen v oddíle odívání a obuv byl způsoben vyššími cenami oděvů o 4,0 % a obuvi o 1,9 %. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti se zvýšily ceny bytového textilu o 3,7 % a v oddíle ostatní zboží a služby ceny výrobků a služeb osobní péče o 1,3 %.

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v říjnu především pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace, kde byly nižší ceny telefonních a faxových služeb o 0,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly zejména ceny zeleniny o 3,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,2 %.

Meziroční srovnání
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 2,7 %. Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše byl však v říjnu rozdílný. Ke zrychlení meziročního cenového růstu došlo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny ovoce přešly z poklesu o 7,4 % v září v růst o 5,3 % v říjnu a ceny nealkoholických nápojů přešly z poklesu o 1,9 % v září v růst o 0,5 % v říjnu. V oddíle odívání a obuv došlo ke zmírnění meziročního cenového poklesu, a to vlivem cen oděvů, které byly v říjnu nižší o 2,0 % (v září o 3,3 %). V oddíle pošty a telekomunikace se naopak cenový pokles prohloubil. Ceny telefonních a faxových služeb v říjnu klesly o 1,9 % (v září o 1,5 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v říjnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,8 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 9,9 %, zemního plynu o 3,6 %, tepla a teplé vody o 5,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny vepřového masa o 5,7 %, uzenin o 8,4 %, jogurtů o 7,9 % a brambor o 24,7 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,9 % a ceny ubytovacích služeb o 3,2 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 4,1 %, vína o 1,5 %, piva o 3,0 % a tabákových výrobků o 1,1 %.

Na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v říjnu ceny v oddíle pošty a telekomunikace a ceny v oddíle odívání a obuv (pokles o 2,0 %, resp. o 0,8 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 3,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 2,7 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v září 1,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v srpnu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 3,5 %). Naopak na Kypru a v Portugalsku ceny klesly (o 0,5 %, resp. o 0,3 %). Na Slovensku byly ceny v září i v srpnu vyšší o 3,0 %. V Německu ceny vzrostly o 0,9 % (v srpnu o 1,0 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v říjnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 2,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za říjen 2019 je 0,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

_________________
1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail:
jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 10. 12. 2019

 • cisc111119.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Meziroční cenový růst se nezměnil
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz