Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2010

Meziroční inflace v lednu zpomalila

09.02.2010
Kód: r-7101-10
 
Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v lednu proti prosinci 2009 o 1,2 %. Tento růst způsobilo zvýšení nepřímých daní a zvýšení cen zejména v oddílech bydlení, potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zpomalil na 0,7 % (z 1,0 % v prosinci).


* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 1,2 % byl ovlivněn zvýšením základní i snížené sazby DPH z 19 % na 20 %, resp. z 9 % na 10 % a zvýšením spotřebních daní pohonných hmot a alkoholických nápojů. Dopad této změny na meziměsíční úhrnný přírůstek indexu spotřebitelských cen v lednu představoval podle orientačního propočtu ČSÚ zvýšení o 1 procentní bod.
V bydlení vzrostlo čisté nájemné o 7,8 %, v tom v bytech s regulovaným nájemným o 14,1 % a v bytech s tržním nájemným o 0,2 %. Ceny tepla a teplé vody byly vyšší o 2,3 %, vodného o 3,8 % a stočného o 4,4 %. Zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo hlavně sezónní zvýšení cen zeleniny vč. brambor o 17,0 % a mírný růst cen většiny druhů potravin. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly vlivem vyšší spotřební daně a DPH zejména ceny lihovin o 4,2 %, vína o 1,6 % a piva o 7,0 %. Podobně ovlivnilo růst cen v dopravě zvýšení cen pohonných hmot o 7,0 %. Ceny dopravních služeb byly vyšší o 1,1 %. Ve stravování a ubytování vzrostly ceny jídel o 0,9 %, piva o 3,0 % a ceny v závodních jídelnách o 3,1 %. V oddíle zdraví byly vyšší ceny a doplatky léčiv o 4,5 %.

Na snižování cenové hladiny působily slevy oděvů o 3,6 % a obuvi o 3,4 % v důsledku výprodejů zejména zimního zboží. V bydlení klesly ceny elektřiny o 2,5 % a zemního plynu o 0,6 %. V dopravě byly nižší ceny automobilů o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,8 % a ceny služeb o 1,8 %.

V meziročním srovnání zpomalil růst spotřebitelských cen v lednu 2010 na 0,7 % (z 1,0 % v prosinci 2009). Zmírnění cenového růstu ovlivnily zejména ceny v oddíle bydlení, kde růst cen čistého nájemného zpomalil na 11,7 % (z 19,4 % v prosinci) v důsledku jejich výrazného zvýšení v lednu 2009. Regulované nájemné se zvýšilo o 18,5 % (z 27,6 % v prosinci) a tržní o 3,2 % (ze 4,6 % v prosinci). Z téhož důvodu zpomalil i růst cen vodného a stočného na 4,2 % a 4,7 % (z 9,2 % resp. 9,0 %).

Na růst cenové hladiny působily v lednu nejvíce ceny v oddíle doprava zejména vlivem zvýšení cen pohonných hmot o 28,1 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny alkoholických nápojů o 4,4 %. Ceny stravovacích a ubytovacích služeb vzrostly shodně o 2,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny sociální péče o 6,0 % a pojištění o 1,1 %.

Na snižování cenové hladiny působily i nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny u řady potravin zůstaly meziročně nižší. Ceny chleba byly nižší o 15,5 %, běžného pečiva o 30,0 %, mouky o 27,0 %, mléka o 8,9 %, jedlých olejů o 11,7 %. V odívání se snížily ceny oděvů o 4,2 %. V bydlení se snížily ceny zemního plynu o 12,3 % a ceny elektřiny o 2,7 %. V oddíle rekreace a kultura pokračoval pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 7,3 %). Ceny mobilních telefonů klesly o 11,3 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 2,3 % vlivem slev mobilních operátorů.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 %, ceny služeb byly vyšší o 2,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 100,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 0,9 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v prosinci 2009.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v prosinci 2009 1,4 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v listopadu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,4 %) a Rumunsku (o 4,7 %). U pěti zemí EU nastal meziroční pokles, který byl největší v Irsku (-2,6 %). V Německu vzrostly ceny o 0,8 % (z 0,3 % v listopadu). Na Slovensku zaznamenaly ceny stejně jako v listopadu nulový růst. Podle předběžných výpočtů vzrostl v lednu v ČR HICP meziměsíčně o 1,2 %, meziročně o 0,4 % (v prosinci o 0,5 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za leden 2010 je 1,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12-ti předcházejících měsíců).
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )  • cisc020910.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz