Zásady posuzování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb.

 

Zásady posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.


I.

K vyřizování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, je v Českém statistickém úřadu (dále ČSÚ) příslušný odbor veřejných zakázek a právních služeb. Kontaktní adresy pro podávání žádostí jsou uvedeny na Úřední desce ČSÚ
II.

ČSÚ vede statistiky přijatých žádostí o odškodnění.

III.

ČSÚ každou žádost striktně posuzuje podle jejího obsahu.

IV.

ĆSÚ informuje žadatele, že žádost obdržel.

V.

ČSÚ činí kroky k odstranění příčin nečinnosti, které se objevují v žádostech o odškodnění častěji.

VI.

ČSÚ vyzve žadatele k doplnění žádosti, chybí-li některý z podkladů důležitých pro vyřízení žádosti.

VII.

Dobrovolné plnění ČSÚ předem neodmítá, postupuje v souladu s Úmluvou a ochraně lidských práv a svobod a také judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

VIII.

ČSÚ žadatele vyrozumí o vyřízení žádosti nejpozději do 6 měsíců od jejího doručení. Pokud žádost odmítne, poučí žadatele o jeho právu domáhat se odškodnění u příslušného soudu.

IX.

ČSÚ výsledek posouzení žádosti odůvodní. V případě vyhovění žádosti je odškodnění vyplaceno bez zbytečného odkladu.

X.

ČSÚ postupuje při plnění úkolů spojených s vyřizováním žádostí o odškodnění s maximální hospodárností, ke zpracování potřebných dokumentů a vedení všech úředních řízení zásadně využívá vlastní zaměstnance.