Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

Struktura a vedení úřadu - informace o vedení úřadu, jeho organizační struktura a popis České statistické rady;

Řízení kvality - politika kvality ČSÚ,  závazek o důvěryhodnosti statistiky v ČR, poskytované výstupy a služby, zpráva o činnosti informačních služeb ČSÚ, ankety, průzkumy, výsledky metodických auditů statistik ČSÚ;

Klíčové dokumenty - výroční zprávy, závěrečný účet, legislativa, vnitřní strategické dokumenty;

Aktivity ČSÚ - ankety, aktuální a již proběhlé akce, konference, spolupráce s dalšími institucemi, Evropský statistický systém, mezinárodní spolupráce;

Projekty - přehled projektů realizovaných i aktuálně probíhajících nejen za finanční podpory prostředků Evropské unie;

Nabídka služeb - kompletní seznam služeb s přímými kontakty na konkrétní pracovníky, úřední hodiny, objednávky, formuláře, ceník;

Pro média - komunikace se zástupci médií, organizace tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, článků a podkladů pro novináře. Vydávání časopisů ČSÚ (Demografie, Statistika a Statistika & My) a dalších publikací;

Historie statistiky - podrobný popis historie statistiky od 18. století po současnost;

Ocenění ČSÚ - přehled získaných cen;

Volná místa - informace o pracovních příležitostech v ČSÚ.

 

Povinně zveřejňované informace

Úřední deska - povinně zveřejňované informace o úřadu;

Protikorupční agenda - interní protikorupční program ČSÚ, jeho pravidelná doplnění a aktualizace, poradní orgány, Etický kodex zaměstnance ČSÚ;

Informace zveřejňované podle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím – komplexní informace o svobodném přístupu k informacím – formuláře, návody, dokumenty, kontakty, příjem žádostí a jejich podání, nejdůležitější předpisy a další;

Informace k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů – pravidla a podmínky zveřejňování informací u zaměstnanců ČSÚ podléhajících oznamovací povinnosti o činnostech, majetku, příjmech a závazcích;

Zásady posuzování žádostí o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. - za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup; za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem;

Veřejné zakázky a výběrová řízení - profil zadavatele, vyhlášené veřejné zakázky a výběrová řízení zadavatele, archiv smluv;

Ochrana osobních údajů (GDPR) - informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle nařízení EP 2016/679 pro uživatele webu, respondenty, uchazeče o zaměstnání, příjemce a uživatele služeb;

Nabídka nepotřebného majetku - aktuální nabídka vyřazeného majetku, například výpočetní techniky, nábytku, nemovitostí atd.;