Šetření u domácností

 

Český  statistický úřad shromažďuje, vytváří a zveřejňuje množství statistických údajů o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji v Česku. Jedním z mnoha zdrojů našich dat jsou i pravidelná zjišťování o domácnostech a jednotlivcích, která provádíme. Tato zjišťování nazýváme výběrová šetření u domácností.

 • Pravidelná šetření
 • Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)
  Průzkum SILC je oficiálním zdrojem údajů o životních podmínkách a příjmech v jednotlivých typech domácností, o kvalitě a finanční náročnosti bydlení a o vybavení domácností předměty dlouhodobého užívání
 • Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
  Šetření se zaměřuje na informace o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti spolu s údaji o ekonomicky neaktivním obyvatelstvu a umožňuje kvantifikovat výši a strukturu disponibilní pracovní síly z hlediska současného stavu a možnosti dalšího vývoje. Průzkum je zásadní pro plánování vytváření pracovních míst, vzdělávání, sociální péči a mnoho dalších oblastí, které nás všechny ovlivňují.
 • Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
  Statistické šetření VŠCR vypovídá o aktuální situaci v cestovním ruchu, ať už jde o cesty obyvatel po tuzemsku i za hranice země.
 • Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT)
  Mobilní telefon, osobní počítač a internet významným způsobem změnily dnešní svět. Každým rokem dochází k dalšímu vylepšování možností, které nám tyto technologie nabízejí v oblasti komunikace, rychlosti a způsobu šíření informací. Ovšem ne každý z nás má stejnou možnost připojit se k internetu, ne každý jej umí používat. Shromažďujeme proto i údaje o rozšíření vybraných informačních a komunikačních technologií v domácnostech a jejich využívání.
 • Statistika rodinných účtů (SRÚ)
  SRÚ sleduje výdaje domácností a poskytuje informace o jejich výši a struktuře spotřeby na základě údajů získaných od domácností. Informace ze SRÚ slouží především jako podklad pro hodnocení sociální a ekonomické situace domácností v České republice. Nezbytné jsou také při vytváření tzv. spotřebního koše, který ČSÚ využívá při výpočtech indexu spotřebitelských cen (tzv. inflace), a jsou rovněž jedním ze zdrojů dat při sestavování národních účtů za sektor domácností (součást tvorby HDP).
 • Výběrové šetření o finanční situaci domácností (FSD)
  Sbíráme i velmi citlivá data týkající se financí domácností. Šetření FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Z údajů se získá mimo jiné i ukazatel tzv. čistého jmění, ke kterému je vedle zjištěných příjmů domácností potřeba znát také odhad jejich majetku. Výsledky mají dále poskytnout podklad pro posouzení chování domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry.
 • Mimořádná šetření
 • Výběrové šetření o zdraví (EHIS)
  Výsledky šetření pomáhají odhadnout současné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému v Česku. Slouží jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění.
 • Výběrové šetření osob se zdravotním omezením - VŠPO
  Šetření VŠPO se zaměřuje na osoby, které jsou v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu nebo zdravotního problému dlouhodobě omezeny ve vykonávání běžných činností. Zjišťuje, co zdravotní potíže způsobilo (úraz, nemoc či vrozená vada), zda tito lidé pracují nebo jsou odkázání na sociální dávky, zda využívají kompenzační pomůcky a pomoc druhé osoby. Obsahem jsou ale i otázky zaměřené na to, s jakými bariérami a komplikacemi se v reálném světě lidé se zdravotními potížemi setkávají. Toto šetření patří do kategorie mimořádných šetření s víceletou periodou, jeho aktuální vlna právě probíhá v letech 2023 a 2024.
 • Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech - ENERGO 2021
  Výsledky ze šetření jsou využitelné nejen pro energetickou politiku státu (včetně oblasti dotací a energetických úspor) a pro odborníky zaměřující se na energetiku, ale i pro všechny občany Česka. Umožňují totiž například porovnání průměrné spotřeby paliv a energií v našich bytech s ostatními členskými státy Evropské unie.
 • Šetření o vzdělávání dospělých - AES (Adult Education Survey)
  Vzdělávací politika si klade za jeden z hlavních cílů podporovat celoživotní vzdělávání, což jsou veškeré aktivity, které vedou k osvojování nejnovějších poznatků po dobu celého života. Výsledky našeho šetření slouží jako podklad pro tvorbu vzdělávacích koncepcí.
  • Šetření o dobrovolnictví

  Šetření poskytne přehled o zapojení respondentů do dobrovolnictví, o vykonávaných činnostech, místu výkonu dobrovolnické práce, jejím organizátorovi, o oblasti dobrovolnické činnosti, ale také o objemu dobrovolnické práce a hlavní motivaci respondentů pro dobrovolnictví. Dotazník vychází z metodiky Mezinárodní organizace práce ILO a bude tak zajištěna mezinárodní srovnatelnost. Uživateli dat budou především Ministerstvo vnitra, Úřad vlády a také neziskové organizace zabývající se dobrovolnictvím.


 • Výběrová  šetření u domácností ČSÚ se člení do dvou základních výběrů:

  • Integrované životní podmínky (IŽP) zahrnují SILC, SRÚ a FSD.
  • Integrovaná šetření v domácnostech (IŠD) zahrnují VŠPS, VŠCR, VŠIT, AES, VŠPO, EHIS a ENERGO.