Šetření u domácností

 


 • Pravidelná šetření
 • Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností (SILC)
  Smyslem zjišťování konaného od roku 2005 je dlouhodobě získávat srovnatelné údaje o sociální situaci obyvatel ve všech zemích Evropské unie. Neméně důležitým cílem je získat zároveň data, která poskytnou potřebné informace pro usměrňování sociální politiky státu v oblastech jako je nezaměstnanost, sociální péče, daňový systém apod. na jedné straně a pro hodnocení dopadu přijatých opatření na straně druhé.
 • Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
  Tradice výběrového šetření pracovních sil byla zahájena v prosinci roku 1992. Toto šetření je zaměřeno zejména na získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce.  Od roku 2005 je ve 2. čtvrtletí prováděno souběžně s VŠPS šetření o využívání informačních a komunikačních technologií (ICT).
 • Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR)
  Od roku 2003 se pořádá pravidelné měsíční výběrové šetření v domácnostech, jehož cílem je získat informace o cestování obyvatelstva v tuzemsku i zahraničí za účelem trávení volného času, rekreace, ale i ze služebních důvodů. Od roku 2011 je zjišťování spojeno s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS). Šetří se při 2. - 5. návštěvě u domácností, které byly kontaktovány poprvé ve VŠPS ve 4. čtvrtletí.
 • Statistika rodinných účtů (SRÚ)
  Statistika rodinných účtů sleduje výdaje domácností a poskytuje informace o jejich výši a struktuře spotřeby. Pomocí SRÚ se také sleduje vliv tržních faktorů (např. nabídky a poptávky, pohybu cen) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti domácností.
 • Výběrové šetření o finanční situaci domácností (FSD)
  Šetření Finanční situace domácností připravuje ČSÚ ve spolupráci s Českou národní bankou. Šetření si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Výsledky poslouží jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro využití Evropskou centrální bankou.
 • Mimořádná šetření
 • Výběrové šetření o zdraví (EHIS)
  Hlavním účelem šetření je získat cenné informace o zdravotním stavu obyvatelstva. Tato data umožňují sledovat souvislosti mezi zdravím, socio-ekonomickými charakteristikami, využíváním zdravotní péče a životním stylem. Údaje zjištěné v šetření slouží jako podklad tvorby národních i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitorování jejich plnění. Jednotná metodika zajišťuje srovnatelnost výstupů v rámci členských zemí EU.
 • Výběrové šetření osob se zdravotním omezením - VŠPO
  Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o tom jak se žije lidem se zdravotním omezením. VŠPO proběhlo již v roce 2013. Tentokrát ovšem nezjišťujeme údaje o lidech se zdravotním postižením prostřednictvím lékařů, ale jsou dotazovány přímo osoby, které jejich zdravotní problém omezuje v běžných denních aktivitách. Šetření tak bude moci lépe postihnout, s jakými bariérami a komplikacemi se v reálném světě lidé se zdravotními potížemi setkávají.
 • Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech - ENERGO 2015
  Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití). Šetření je významným zdrojem informací pro řadu dalších statistik. Výsledky se využijí jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Zjištěné informace pomohou ku příkladu k dalšímu směrování dotační politiky státu (např. program „Nová zelená úsporám“), ovlivní programy na výměnu starých kotlů na pevná paliva, zateplování bytových a rodinných domů apod.
 • Šetření o vzdělávání dospělých - AES (Adult Education Survey)
  Cílem šetření je zmapovat situaci ve vzdělávání dospělých v České republice s důrazem na účast jednotlivců ve formálním a neformálním vzdělávání. Mezinárodní charakter a jednotná metodologie šetření zaručují srovnatelnost výstupů v rámci členských zemí EU. Šetření je významným zdrojem pro tvorbu národních i evropských statistik celoživotního učení.