Evropský statistický systém

 

 • ESS je partnerstvím mezi statistickým úřadem EU – Eurostat (pod patronátem Komise), "národními statistickými úřady" (NSÚ) a "jinými vnitrostátními orgány" v každé zemi EU. Ty jsou odpovědné za vývoj, tvorbu a šíření evropské statistiky. Toto partnerství zahrnuje také země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

  Od počátku existence Evropského společenství bylo jasné, že politická rozhodnutí, plánování a další aktivity musí vycházet ze spolehlivých a srovnatelných statistik. Za tímto účelem byl postupně vybudován Evropský statistický systém (ESS), jehož cílem je poskytovat srovnatelné statistiky na úrovni EU. Evropský statistický systém zajišťuje, aby evropské statistiky vytvářené ve všech členských zemích byly spolehlivé, řídily se společnými kritérii a definicemi a byly sestavovány tak, aby údaje byly srovnatelné. • Statistika v Radě EU

 • V Radě EU, které se neformálně říká Rada a která se schází v devíti různých formacích v závislosti na projednávaných otázkách, se scházejí ministři vlád všech zemí EU, aby projednávali, pozměňovali a schvalovali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky. Ministři jsou zmocněni přijímat jménem vlád členských států závazky k provedení kroků či opatření schválených na zasedání. Statistika díky svému průřezovému tématu spadá pod Radu pro obecné záležitosti (GAC).
  Rada EU je společně s Evropským parlamentem hlavním rozhodovacím orgánem Unie.

  Členové: Ministři vlád všech zemí EU podle oblasti politiky, která je projednávána
  Předseda: Předsednictví se vždy na 6 měsíců ujímají na základě rotace jednotlivé země EU

 • Předsednictví v Radě EU 2022 Odkaz [nové okno]