Informace k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 

Evidenční orgán:
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10

Správce registru:
Odbor personalistiky a mezd
Email: jana.kostkova@czso.cz


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Český statistický úřad je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, kterých se zákon týká (§ 2 odst. 2 písm. d zákona).

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy (Český statistický úřad neposkytuje fotokopie oznámení). Nahlížet lze na základě písemné žádosti do listinné podoby oznámení veřejných funkcionářů, rovněž lze nahlížet do registru v elektronické podobě. Každý, kdo o to požádá, má právo nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla evidenčním orgánem, které bude zasláno do vlastních rukou žadatele.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru.Nahlížení do registru (přístup pouze s heslem)Žádost o zpřístupnění informací dle § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona:

  • Žádost o nahlédnutí do registru oznámení