Informace k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Na základě zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a další související zákony dochází s účinností od 1. září 2017 ke změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).          

Zákon o střetu zájmů i po 1. září 2017 ukládá veřejným funkcionářům v ČSÚ, na které se vztahuje oznamovací povinnost, podávat formou čestného prohlášení oznámení o činnostech, oznámení o majetku, oznámení o příjmech  a závazcích, a to i v případě, že ke skutečnostem, které jsou povinni oznámit, nedošlo (tzv. „negativní oznámení“).

Všechna uvedená oznámení podávají veřejní funkcionáři působící v ČSÚ (případně osoby, které jimi byly) Ministerstvu spravedlnosti, které je současně správcem registru oznámení, jakožto informačního systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 14b odst. 1 a 2 zákona o střetu zájmů zaručuje každému právo do výše uvedených oznámení nahlížet v rozsahu zde stanoveném, a to již od prvního dne následujícího po lhůtě stanovené pro podání konkrétního oznámení. Na oznámení předsedy ČSÚ může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího. Na oznámení ostatních veřejných funkcionářů může veřejnost nahlížet na základě žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Bližší informace k podobě a funkci registru včetně role Ministerstva spravedlnosti ČR naleznete na webové adrese Ministerstva spravedlnosti ČR zde.