Zahraniční obchod - srpen 2014

07.10.2014
Kód: 241018-14
 
Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 1,5 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení pasiva bilance minerálních paliv (o 5,4 mld. Kč). Nepříznivě se naopak vyvíjel obchod se stroji a dopravními prostředky, kde došlo ke snížení kladného salda o 5,0 mld. Kč hlavně v důsledku poklesu přebytku u silničních vozidel (o 2,5 mld. Kč) a zhoršení bilance telekomunikačních zařízení (o 2,2 mld. Kč) přechodem z aktiva do pasiva. Deficit bilance chemických výrobků se prohloubil o 0,3 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 37,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 2,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 2,4 mld. Kč na 34,6 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v srpnu meziročně zvýšil o 2,3 % (na 221,3 mld. Kč) a dovoz o 2,1 % (na 219,7 mld. Kč).

V lednu až srpnu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 115,2 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 29,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 14,0 % a dovoz o 13,0 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: /csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v srpnu zvýšil vývoz o 3,4 % a dovoz o 3,1 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění klesl vývoz o 1,5 % a dovoz o 2,0 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu a dovozu shodně o 0,2 %.

Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně klesl o 4,0 % a 4,3 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 3,9 % a 4,3 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 252,6 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 231,3 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 1,7 % (2,1 mld. Kč). Vzrostl především vývoz výpočetní techniky (o 3,6 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,1 mld. Kč). Vývoz silničních vozidel klesl o 3,0 mld. Kč. Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 8,2 % (7,1 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstky byly zaznamenány u výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení (shodně o 2,6 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 16,4 % (4,5 mld. Kč). Dovoz ropy stoupl o 10,3 % hodnotově a o 6,9 % naturálně. Dovoz zemního plynu klesl o 53,1 % v hodnotovém vyjádření a o 39,8 % v naturálním vyjádření.

V lednu až srpnu byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 14,5 % a o 13,2 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: /csu/czso/vzoph_cr.


Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: /csu/czso/vzonu_cr .
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.
Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 98,3 % firem na straně odeslání a od 98,2 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou definitivní , údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí.
Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
Přeshraniční pojetí:
/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz .
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz .
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty .
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-14 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/csu/czso/zahranicni-obchod-cr-mesicni-udaje-cervenec-2014-idfmgs46t7
Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace 6. 11. 2014  • cvzo100714.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz