Zahraniční obchod - listopad 2019

Přebytek bilance meziročně klesl

09.01.2020
Kód: 241018-19
 

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 10,2 mld. Kč, který byl tak meziročně o 6,9 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnilo především prohloubení schodku bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 6,6 mld. Kč a snížení aktiva bilance s motorovými vozidly o 5,0 mld. Kč. Deficit obchodu s elektrickými zařízeními byl meziročně o 1,0 mld. Kč větší.

Příznivě na celkové saldo působil hlavně menší schodek bilance s ropou a zemním plynem o 2,0 mld. Kč (vliv poklesu cen na světových trzích), základními kovy o 1,8 mld. Kč (vliv  poklesu cen i nižšího dovozu železa a oceli) a chemickými látkami a přípravky o 1,1 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v listopadu přebytkem 64,8 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,5 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 0,9 mld. Kč a dosáhl 53,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,3 % a dovoz o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,4 %) a dovozu (o 0,7 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 6,2 % na 325,5 mld. Kč a dovoz o 4,4 % na 315,4 mld. Kč. Listopad 2019 měl o jeden pracovní den méně než listopad 2018.

V lednu až listopadu 2019 dosáhl přebytek bilance zahraničního obchodu 152,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 49,0 mld. Kč. V tomto období stoupl meziročně vývoz o 2,3 % a dovoz o 0,9 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

_____________________________
Upozornění na změny:
Český statistický úřad mění od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky budou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu bude prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

Poznámky:
1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2017 a 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 jsou předběžné.

Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, odbor statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 254, e-mail:
stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín
zveřejnění další Rychlé informace: 6. 2. 2020

  • cvzo010920.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Přebytek bilance meziročně klesl
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz