Zahraniční obchod - leden 2016

08.03.2016
Kód: 241018-16
 

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, který byl meziročně o 0,7 mld. Kč vyšší.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,9 % a dovoz o 2,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,5 % a dovozu o 0,8 %.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil zejména meziroční pokles schodku bilance minerálních paliv o 3,7 mld. Kč a růst přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 2,9 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo prohloubení deficitu obchodu s chemickými výrobky o 2,8 mld. Kč, nápoji a tabákem o 1,5 mld. Kč a s potravinami a živými zvířaty o 0,7 mld. Kč. Snížil se přebytek obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím o 0,6 mld. Kč a s polotovary a materiály o 0,1 mld. Kč.

Saldo zahraničního obchodu se státy EU28 skončilo v lednu přebytkem 60,1 mld. Kč a bylo tak meziročně o 1,8 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 1,0 mld. Kč na 39,0 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v lednu meziročně zvýšil o 2,4 % (na 266,1 mld. Kč) a dovoz o 2,3 % (na 246,7 mld. Kč).

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v lednu vývoz zvýšil o 5,7 % a dovoz klesl o 0,5 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně vzrostl o 9,1 % a 2,7 %, při vyjádření v dolarech byl meziročně vývoz vyšší o 2,0 % a dovoz klesl o 4,0 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 318,4 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 267,3 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 8,2 % (13,9 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz telekomunikačních zařízení (o 6,3 mld. Kč), silničních vozidel (o 4,7 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,7 mld. Kč).  Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 2,6 % (3,2 mld. Kč). Snížil se především dovoz výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení (shodně o 1,8 mld. Kč) a kovozpracujících strojů (o 1,2 mld. Kč). Zvýšil se hlavně dovoz silničních vozidel o 1,8 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 24,5 % (4,5 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 46,3 % a naturálně o 19,0 %. Dovoz zemního plynu byl o 8,6 % nižší v hodnotovém vyjádření a o 19,6 % vyšší v naturálním vyjádření.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzoph_cr.

_____________________
Poznámky:

Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 98,5% firem na straně odeslání a od 98,4 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2015 a 2016 jsou předběžné. Data za jednotlivé měsíce roku 2015 byla zpřesněna na základě nových dat DPH. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-16 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 6. 4. 2016

  • cvzo030816.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.03.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz