Zahraniční obchod - březen 2012

Vysoký přebytek bilance při nižším meziročním růstu vývozu i dovozu

07.05.2012
Kód: r-6001-12
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v březnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 6,9 % a dovoz o 1,4 %. Obchodní bilance skončila rekordním přebytkem 37,5 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 o 14,5 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,6 % a dovoz o 2,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,1 % a pokles dovozu o 0,1 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 6,9 % (17,8 mld. Kč) a dovoz o 1,4 % (3,3 mld. Kč), což byla nejnižší tempa růstu vývozu i dovozu od prosince 2009. Výsledky ovlivnila vysoká srovnávací základna března 2011 (druhý největší obrat roku 2011). V březnu 2012 dosáhl obrat zahraničního obchodu nejvyšší hodnoty v historii České republiky (517,9 mld. Kč).

Vývoz společností sídlících v České republice vzrostl o 7,9 % (15,7 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku o 3,5 % (2,1 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice stoupl o 2,2 % (4,4 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 3,0 % (1,1 mld. Kč).

Vlivem oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám rostl zahraniční obchod pomaleji při přepočtu na eura (vývoz o 5,6 % a dovoz o 0,2 %) než obchod vyjádřený v českých korunách a vývoz a dovoz vyjádřený v dolarech klesl o 0,4 % a 5,5 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila historicky nejvyšším přebytkem 37,5 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 vyšší o 14,5 mld. Kč. Z toho bilance subjektů se sídlem v České republice dosáhla přebytku 10,7 mld. Kč (oproti -0,5 mld. Kč v březnu 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, vykázala přebytek 26,8 mld. Kč (oproti 23,5 mld. Kč v březnu 2011).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 10,7 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 3,6 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 2,7 mld. Kč a klesl o 0,1 mld. Kč v obchodě se surovinami. Deficit se prohloubil u minerálních paliv o 2,0 mld. Kč, chemických výrobků o 0,3 mld. Kč a potravin a živých zvířat o 0,1 mld. Kč. Kladné saldo obchodu s nápoji a tabákem (0,1 mld. Kč) zůstalo na stejné úrovni jako v březnu 2011.

Celkový vývoz a dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 8,4 % (11,9 mld. Kč) a 1,2 % (1,2 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz a dovoz silničních vozidel o 8,7 mld. Kč a 1,9 mld. Kč a strojů a zařízení k výrobě energie o 1,8 mld. Kč a 1,1 mld. Kč. Klesl naopak vývoz a dovoz telekomunikačních zařízení o 1,9 mld. Kč a 3,1 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv meziročně stoupl o 13,0 % (3,0 mld. Kč). Dovoz ropy vzrostl v hodnotovém vyjádření o 21,4 %, v naturálním vyjádření klesl o 2,9 %. Dovoz zemního plynu byl v hodnotovém vyjádření o 23,2 % vyšší, v naturálním vyjádření se snížil o 13,8 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU vykázala přebytek 66,7 mld. Kč, který byl meziročně o 1,9 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU skončila bilance deficitem 29,2 mld. Kč, meziročně o 12,6 mld. Kč nižším. Schodek se snížil v obchodě s Čínou o 7,5 mld. Kč a Ruskem o 2,1 mld. Kč a přechodem z pasiva do aktiva se o 2,4 mld. Kč zlepšila bilance obchodu s Ukrajinou. Přebytek vzrostl v obchodě se Spojeným královstvím o 1,4 mld. Kč, Slovenskem o 0,9 mld. Kč a Německem o 0,8 mld. Kč. Pokles kladného salda zaznamenal obchod s Nizozemskem o 2,5 mld. Kč a Itálií o 1,7 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Koreou o 1,9 mld. Kč.

V lednu až březnu vzrostl vývoz o 11,4 % a dovoz o 6,0 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 95,3 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 40,9 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo zejména u strojů a dopravních prostředků, kde se meziročně zvýšilo aktivum o 35,7 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 4,8 mld. Kč a chemickými výrobky o 3,0 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v březnu 2012 přebytek 21,6 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,3 % a přijetí od 97,1 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 a 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v meto dice /csu/czso/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2012 • cvzo050712.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Tab. 9 Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek v roce 2011 a 2012 (přeshraniční statistika)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz