Zahraniční obchod - červenec 2015

07.09.2015
Kód: 241018-15
 

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 6,8 mld. Kč, který byl meziročně o 3,9 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku bilance strojů a dopravních prostředků o 3,5 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 0,9 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 0,7 mld. Kč. Dále se prohloubil deficit obchodu s chemickými výrobky o 1,7 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance surovin o 0,9 mld. Kč. Příznivý vliv na celkovou bilanci mělo hlavně zmenšení deficitu minerálních paliv o 3,5 mld. Kč.

Saldo zahraničního obchodu se státy EU28 skončilo přebytkem 49,2 mld. Kč a bylo tak meziročně o 4,3 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 8,1 mld. Kč na 41,2 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v červenci meziročně zvýšil o 2,4 % (na 275,9 mld. Kč) a dovoz o 4,0 % (na 269,1 mld. Kč).

lednu až červenci dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 109,4 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 0,4 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,7 % a dovoz o 7,0 %.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2014 vzrostl v národním pojetí meziročně vývoz o 13,0 % na 3 149,2 mld. Kč a dovoz o 12,1 % na 3 003,2 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 146,0 mld. Kč ve srovnání s 106,5 mld. Kč v roce 2013.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v červenci zvýšil vývoz o 4,1 % a dovoz o 5,9 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění vzrostl vývoz o 1,0 % a dovoz o 1,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,1 % a dovozu o 1,0 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v červenci meziročně vzrostl o 5,5 % a 7,3 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 14,4 % a 12,9 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 321,7 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 290,6 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 5,1 % (8,7 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz silničních vozidel (o 4,7 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,0 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 0,9 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 10,7 % (12,8 mld. Kč). Vyšší byl hlavně dovoz telekomunikačních zařízení (o 5,0 mld. Kč), výpočetní techniky (o 4,1 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,6 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 7,5 % (1,7 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 30,5 % a naturálně o 1,4 %. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 38,1 % v hodnotovém vyjádření a o 48,3 % v naturálním vyjádření.

V lednu až červenci byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 7,0 % a o 8,0 %.

Podle definitivních údajů přeshraničního pojetí za rok 2014 vzrostl meziročně vývoz o 14,3 % na 3 628,8 mld. Kč a dovoz o 13,3 % na 3 199,6 mld. Kč.

Detailní informace o zahraničním obchodupřeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzoph_cr.

 

Poznámky:

Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.

Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 98,9 % firem na straně odeslání a od 98,7 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2015 jsou předběžné. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-15 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 6. 10. 2015

 

  • cvzo090715.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.09.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz