Zahraniční obchod - únor 2013

Meziročně: Vývoz -3,6 %, dovoz -4,4 %

08.04.2013
Kód: r-6001-13
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v únoru meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 3,6 % a dovoz o 4,4 %. Obchodní bilance skončila aktivem 28,7 mld. Kč, které bylo meziročně o 1,0 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,6 %, zatímco dovoz vzrostl 0,6 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,2 % a dovozu o 0,3 %.

Meziročně v běžných cenách se snížil vývoz o 3,6 % (9,0 mld. Kč) a dovoz o 4,4 % (10,0 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice byl nižší o 3,7 % (7,4 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku klesl o 2,9 % (1,5 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 5,2 % (9,8 mld. Kč), dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 0,5 % (0,2 mld. Kč).

V důsledku oslabení české koruny vůči oběma hlavním měnám klesl zahraniční obchod vyjádřený v eurech (vývoz o 5,2 % a dovoz o 6,1 %) i v dolarech (vývoz o 4,2 % a dovoz o 5,1 %).

Bilance zahraničního obchodu skončila v únoru přebytkem 28,7 mld. Kč, který byl meziročně o 1,0 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala kladné saldo 12,2 mld. Kč (oproti přebytku 9,8 mld. Kč v únoru 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 16,5 mld. Kč (proti přebytku 17,9 mld. Kč v únoru 2012).

Přebytek meziročně klesl u strojů a dopravních prostředků o 3,9 mld. Kč a polotovarů a materiálů o 0,4 mld. Kč. Jeho zvýšení naopak zaznamenalo průmyslové spotřební zboží (o 1,5 mld. Kč), nápoje a tabák (o 0,3 mld. Kč) a suroviny (o 0,2 mld. Kč). Deficit se zmenšil u minerálních paliv o 3,3 mld. Kč a chemických výrobků o 0,2 mld. Kč. Záporné saldo u potravin a živých zvířat (2,2 mld. Kč) zůstalo na stejné úrovni jako v únoru 2012.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 4,8 % (6,6 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz silničních vozidel (o 4,4 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 1,3 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 1,0 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 2,9 % (2,7 mld. Kč), z čehož největší pokles zaznamenal dovoz silničních vozidel (o 1,9 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (o 1,3 mld. Kč). Vzrostl dovoz ostatních dopravních a přepravních prostředků (o 2,7 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 26,3 % (6,7 mld. Kč). Dovoz ropy se zvýšil o 0,1 % v hodnotovém vyjádření a o 1,7 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl nižší o 50,9 % hodnotově a o 48,6 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila aktivem 53,4 mld. Kč, které bylo meziročně o 6,1 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 7,0 mld. Kč na 24,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem a Tureckem (shodně o 1,2 mld. Kč) a s Německem o 0,5 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ruskem o 3,0 mld. Kč a deficit se zmenšil v obchodě s Čínou o 0,4 mld. Kč. Kladné saldo naopak kleslo v obchodě s Francií (o 4,3 mld. Kč) a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance s Nizozemskem o 1,9 mld. Kč. Deficit obchodu s Polskem se prohloubil o 1,2 mld. Kč.

V lednu až únoru klesl vývoz o 3,0 % a dovoz o 3,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 60,7 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 2,5 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo zejména u průmyslového spotřebního zboží (vzestup aktiva o 2,6 mld. Kč) a minerálních paliv (zmenšení schodku o 2,4 mld. Kč). Naopak se snížilo kladné saldo v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 2,5 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v únoru 2013 přebytek 14,7 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,4 % a přijetí od 97,5 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 a 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v metodice /csu/czso/zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/csu/czso/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2013 • cvzo040813.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Tab. 9 Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek (přeshraniční statistika)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz