Zahraniční obchod se zbožím - únor 2021

Vývoz a dovoz meziročně vzrostl

08.04.2021
Kód: 241018-21
 

Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 22,5 mld. Kč, který byl meziročně o 2,2 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziročně menší deficit bilance s rafinovanými ropnými produkty o 1,1 mld. Kč a ropou a zemním plynem o 1,0 mld. Kč. Záporné saldo se zmenšilo také u bilance s oděvy, a to o 1,0 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 3,8 % na 309,8 mld. Kč a dovoz o 3,3 % na 287,3 mld. Kč. Únor 2021 měl stejný počet pracovních dní jako únor předešlého roku.

V lednu až únoru 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 48,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 10,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 1,1 %, zatímco dovoz klesl o 0,7 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,8 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,4 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 1,0 %) a růst dovozu (o 0,4 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v lednu přebytkem 61,1 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 8,6 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 5,8 mld. Kč a Nizozemskem o 1,2 mld. Kč. Deficit obchodu s Polskem se zmenšil o 1,6 mld. Kč.

V únoru tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,9 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 50,0 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 4,4 % (8,4 mld. Kč) na 201,1 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 0,6 % (0,8 mld. Kč) a dosáhl 143,7 mld. Kč. V únoru 2021 koruna meziročně oslabila vůči euru v průměru o 3,2 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně prohloubil o 6,2 mld. Kč na 36,8 mld. Kč. Zvětšil se především deficit obchodu s Čínou o 6,8 mld. Kč a Korejskou republikou o 1,6 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se  zlepšila bilance obchodu s Ázerbájdžánem o 2,3 mld. Kč.

________________________

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

________________________
Poznámky:
1)
Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.

2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 a 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 07. 05. 2021

  • cvzo040821.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)
  • Tiskové sdělení: Vývoz a dovoz meziročně vzrostl
  • Vyjádření Stanislava Konvičky, vedoucího oddělení obchodní bilance ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz