Zahraniční obchod - červen 2012

Nejvyšší kladná bilance ve druhém čtvrtletí

06.08.2012
Kód: r-6001-12
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v červnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 5,6 % a dovoz o 0,9 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 29,4 mld. Kč, který byl meziročně o 11,8 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz zvýšil o 0,7 %, zatímco dovoz klesl o 0,6 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a pokles dovozu o 0,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 5,6 % (13,9 mld. Kč) a dovoz o 0,9 % (2,1 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice vzrostl o 4,4 % (8,6 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku o 10,3 % (5,3 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se zvýšil o 0,9 % (1,8 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku o 0,9 % (0,3 mld. Kč).

V důsledku oslabení CZK vůči oběma hlavním měnám při přepočtu na eura vývoz vzrostl o 0,1 % a dovoz klesl o 4,4 %. Při vyjádření v dolarech klesl vývoz o 12,9 % a dovoz o 16,8 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem 29,4 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 vyšší o 11,8 mld. Kč. Bilance subjektů se sídlem v České republice dosáhla přebytku 11,3 mld. Kč (oproti kladnému saldu 4,5 mld. Kč v červnu 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, vykázala přebytek 18,1 mld. Kč (proti aktivu 13,1 mld. Kč v červnu 2011).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 5,3 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 2,2 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 1,9 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,2 mld. Kč. Ke

zmenšení deficitu došlo u minerálních paliv o 2,0 mld. Kč a potravin a živých zvířat o 0,2 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovinami o 2,2 mld. Kč. Prohloubení deficitu zaznamenaly chemické výrobky o 2,4 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 5,8 % (7,9 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz silničních vozidel (o 4,7 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,2 mld. Kč). Klesl vývoz telekomunikačních zařízení (o 2,9 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 2,7 % (2,6 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstek zaznamenala silniční vozidla o 2,6 mld. Kč. Pokles byl zaznamenán u dovozu telekomunikačních zařízení (o 0,5 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 5,5 % (1,3 mld. Kč). Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 11,2 %, zatímco v naturálním vyjádření klesl o 11,9 %. Dovoz zemního plynu byl nižší o 18,2 % v hodnotovém vyjádření a o 34,5 % v naturálním vyjádření.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 58,9 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU vykázala bilance schodek 29,5 mld. Kč, meziročně o 11,0 mld. Kč menší. Deficit se snížil v obchodě s Ruskem o 5,0 mld. Kč a Čínou o 1,8 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ukrajinou o 1,8 mld. Kč a Nizozemskem o 1,3 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Spojenými státy o 1,4 mld. Kč, Německem o 1,2 mld. Kč, Tureckem o 1,1 mld. Kč a Slovenskem o 0,2 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Koreou o 1,7 mld. Kč a Ázerbájdžánem o 1,0 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 1,1 mld. Kč.

V lednu až červnu vzrostl vývoz o 8,5 % a dovoz o 3,8 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 169,8 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 70,9 mld. Kč. Přebytek se zvýšil zejména u strojů a dopravních prostředků (o 48,2 mld. Kč) a polotovarů a materiálů (o 12,6 mld. Kč). Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 2,3 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v červnu 2012 přebytek 7,9 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,1 % a přijetí od 98,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 a 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v metodice /csu/czso/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/csu/czso/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2012 • cvzo080612.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Tab. 9 Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek v roce 2011 a 2012 (přeshraniční statistika)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz