Zahraniční obchod se zbožím - duben 2021

Dubnové výsledky ovlivnila omezení z minulého roku

07.06.2021
Kód: 241018-21
 

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, což byl meziročně o 43,6 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 44,4 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 79,8 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,8 mld. Kč a s textiliemi o 3,0 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance se základními kovy o 5,6 mld. Kč, ropou a zemním plynem o 4,8 mld. Kč (vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství) a chemickými látkami a přípravky o 4,2 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 78,3 % na 348,2 mld. Kč a dovoz o 49,8 % na 328,8 mld. Kč. Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou dubna 2020, kdy byla v platnosti restriktivní opatření proti koronaviru. Duben 2021 měl stejný počet pracovních dní jako duben 2020.

V lednu až dubnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 83,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 70,2 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 22,9 % a dovoz o 16,6 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 8,1 % a dovoz o 5,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 5,3 %) a dovozu (o 4,8 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v dubnu přebytkem 68,8 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 42,3 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 14,0 mld. Kč, Francií o 6,9 mld. Kč a Slovenskem o 5,2 mld. Kč.

V dubnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,4 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 49,2 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 79,4 % (100,8 mld. Kč) na 227,8 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 61,4 % (61,6 mld. Kč) a dosáhl 161,9 mld. Kč. V dubnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 5,2 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zmenšil o 2,1 mld. Kč na 47,5 mld. Kč. Vzrostl zejména přebytek obchodu se Spojeným královstvím o 4,7 mld. Kč. Deficit se naopak zvětšil v obchodě s Japonskem o 2,8 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Kazachstánem o 2,0 mld. Kč.
 

________________________

Metodická poznámka:

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

________________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 a 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje:
Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr

Termín zveřejnění další Rychlé informace:
07. 07. 2021

  • cvzo060721.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)
  • Tiskové sdělení: Dubnové výsledky ovlivnila omezení z minulého roku
  • Vyjádření Stanislava Konvičky, vedoucího oddělení obchodní bilance ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz