Zahraniční obchod - leden 2011

Obrat vzrostl meziročně více než o čtvrtinu

09.03.2011
Kód: r-6001-11
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v lednu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 28,4 % a dovoz o 30,9 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 15,7 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší.


* * *

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 5,2 % a dovoz o 6,0 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 3,4 % a dovozu o 2,7 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 28,4 % (49,5 mld. Kč) a dovoz o 30,9 % (49,1 mld. Kč). Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna ledna 2010 (nejnižší měsíční hodnoty vývozu i dovozu v roce 2010). Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval již jedenáctý měsíc. Vlivem posílení CZK vůči EUR rostl zahraniční obchod vyjádřený v EUR rychleji (vývoz o 37,2 % a dovoz o 39,9 %) než v korunách. Kurz CZK k USD zůstal na stejné úrovni jako v lednu 2010, a tím i vývoz a dovoz přepočtený na dolary zaznamenal stejná tempa růstu jako zahraniční obchod v korunách.

Přebytek obchodní bilance 15,7 mld. Kč byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. Vzestup aktiva byl zaznamenán u strojů a dopravních prostředků (o 9,9 mld. Kč), průmyslového spotřebního zboží (o 0,7 mld. Kč) a surovin (o 0,2 mld. Kč). Záporné saldo se zmenšilo o 0,3 mld. Kč v obchodě s potravinami a živými zvířaty. Naopak se prohloubil deficit obchodu s minerálními palivy o 4,6 mld. Kč a chemickými výrobky o 4,2 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s polotovary a materiály o 2,0 mld. Kč. Bilance obchodu s nápoji a tabákem zůstala na úrovni ledna 2010 (přebytek 0,1 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 30,0 % (28,6 mld. Kč). Zvýšil se především vývoz silničních vozidel (o 7,3 mld. Kč), výpočetní techniky (o 6,7 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,7 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 27,8 % (18,7 mld. Kč). Největší přírůstky zaznamenal dovoz elektrických přístrojů a spotřebičů (o 5,8 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 4,7 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 39,3 % (6,3 mld. Kč), z čehož nejvíce se zvýšil dovoz ropy (o 35,7 % hodnotově a o 10,0 % naturálně) a zemního plynu (o 39,3 % hodnotově a o 1,2 % naturálně).

Obchodní bilance se státy EU vykázala přebytek 58,7 mld. Kč, který byl meziročně o 9,9 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 9,5 mld. Kč na 43,0 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 3,1 mld. Kč, Rakouskem o 1,9 mld. Kč, Francií o 1,9 mld. Kč a Slovenskem o 1,1 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou o 9,9 mld. Kč a Ruskem o 1,1 mld. Kč.

Podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na koncepci změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty vykázala obchodní bilance přebytek 0,6 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 95,4 % a přijetí od 95,3 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Údaje v národním pojetí podle metodiky platební bilance a národních účtů jsou měsíčně propočítávány na základě údajů statistiky zahraničního obchodu v kombinaci s údaji z Přiznání k dani z přidané hodnoty. V měsících, kdy ještě nejsou údaje z daňových přiznání k dispozici, jsou extrapolována data z předchozích období. Tato metodika spočívá v úpravě hodnot zbožových operací prováděných nerezidenty o jejich přidanou hodnotu, tj. rozdíl mezi hodnotou nákupu zboží v tuzemsku v případě vývozu nebo prodeje do tuzemska v případě dovozu a hodnotou deklarovanou při přechodu hranic. Zatímco předmětem statistiky zahraničního obchodu v dosud publikovaném mezinárodním pojetí podle nařízení Parlamentu a Rady Evropské unie je pohyb zboží přes hranici, metodika platební bilance zdůrazňuje změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
Poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonom ických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Dokumenty na internetu: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) /csu/czso/ep-6
Dotazovací systém zahraničního obchodu na internetu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2011
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce 2010 a 2011 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Zahraniční obchod v národním pojetí • cvzo030911.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz