Zahraniční obchod - květen 2014

07.07.2014
Kód: 241018-14
 
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 13,0 mld. Kč, který byl meziročně o 0,3 mld. Kč nižší.

Příznivý vliv na celkovou bilanci v národním pojetí měl především meziroční přírůstek aktiva strojů a dopravních prostředků o 2,1 mld. Kč, zejména díky zvýšení přebytku bilance silničních vozidel (o 4,1 mld. Kč). Nepříznivě na celkové saldo působilo prohloubení deficitu bilance minerálních paliv (o 1,7 mld. Kč) a chemických výrobků (o 1,6 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 51,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 8,0 mld. Kč na 37,2 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v květnu meziročně zvýšil o 9,9 % (na 258,5 mld. Kč) a dovoz o 10,7 % (na 245,5 mld. Kč).

V lednu až květnu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 82,3 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 20,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 14,1 % a dovoz o 13,1 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: /csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů se meziročně v přeshraničním pojetí v květnu zvýšil vývoz o 11,8 % a dovoz o 9,9 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění vzrostl vývoz o 0,4 % a dovoz o 1,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,6 %.

Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně stoupl o 5,4 % a 3,7 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně vyšší o 11,5 % a 9,7 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 287,9 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 253,2 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 15,9 % (21,5 mld. Kč). Zvýšil se především vývoz silničních vozidel (o 7,0 mld. Kč), výpočetní techniky (o 5,2 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,4 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 13,7 % (13,0 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstky byly zaznamenány u silničních vozidel (o 2,8 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (shodně o 2,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 6,2 % (1,4 mld. Kč). Dovoz ropy stoupl o 2,7 % hodnotově a o 0,6 % naturálně. Dovoz zemního plynu klesl o 5,3 % v hodnotovém vyjádření, zatímco v naturálním vyjádření byl o 21,0 % vyšší.

V lednu až květnu byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 14,8 % a o 12,9 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: /csu/czso/vzoph_cr.


Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: /csu/czso/vzonu_cr .
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží bude v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno s přechodem na ESA 2010 a BPM6 v září 2014.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.
Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 97,8 % firem na straně odeslání a od 97,6 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za měsíce roku 2013 a 2014 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí.
Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
Přeshraniční pojetí:
/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz .
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz .
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty .
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-14 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/csu/czso/zahranicni-obchod-cr-mesicni-udaje-cervenec-2014-idfmgs46t7
Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace 6. 8. 2014  • cvzo070714.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz