Zahraniční obchod - listopad 2016

06.01.2017
Kód: 241018-16
 

Podle předběžných údajů skončila v listopadu 2016 bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 10,8 mld. Kč, který byl meziročně o 1,1 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil meziroční pokles deficitu obchodu s chemickými výrobky o 0,9 mld. Kč, potravinami a živými zvířaty o 0,6 mld. Kč a s nápoji a tabákem o 0,2 mld. Kč. Zvýšil se také přebytek obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím o 0,8 mld. Kč a se surovinami o 0,4 mld. Kč. Nepříznivě na celkovou bilanci působilo prohloubení deficitu bilance minerálních paliv o 0,7 mld. Kč a snížení kladného salda strojů a dopravních prostředků a polotovarů a materiálů (shodně o 0,4 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v listopadu přebytkem 56,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 1,3 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 0,7 mld. Kč na 43,4 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 0,2 %, zatímco dovoz vzrostl o 1,4 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,1 %) a růst dovozu (o 0,9 %).

Meziročně se v národním pojetí zvýšil vývoz o 3,7 % (na 301,1 mld. Kč) a dovoz o 3,4 % (na 290,3 mld. Kč).

lednu až listopadu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 189,9 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 57,8 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 1,4 %, zatímco dovoz klesl o 0,6 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.
 

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v listopadu 2016 zvýšil vývoz o 2,2 % a dovoz o 2,3 %.

V přepočtu na eura stoupl meziročně vývoz o 2,3 % a dovoz o 2,4 %. V dolarovém vyjádření byl ve srovnání s listopadem 2015 vývoz o 2,8 % a dovoz o 2,9 % vyšší.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 358,6 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 321,1 mld. Kč.

Vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 1,7 % (3,3 mld. Kč). Zvýšil se hlavně vývoz silničních vozidel (o 5,1 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,3 mld. Kč). Klesl zejména vývoz výpočetní techniky (o 4,6 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 4,3 % (6,4 mld. Kč). Vzrostl především dovoz silničních vozidel (o 4,7 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,4 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 3,2 mld. Kč). Snížil se hlavně dovoz výpočetní techniky (o 5,7 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 13,4 % (2,3 mld. Kč). Dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 23,3 % a naturálně o 30,1 %. Dovoz zemního plynu se snížil o 55,1 % v hodnotovém vyjádření a o 45,5 % v naturálním vyjádření.

V lednu až listopadu 2016 byl v přeshraničním pojetí vývoz vyšší o 2,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,1 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzoph_cr.
 

 

Poznámky:

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.

Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje v přeshraničním pojetí vychází ze zpracování dat od 99,0 % firem na straně odeslání a od 99,0 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2015 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2016 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.

Navazující datová sada: 241013-16 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 7. 2. 2017

 

  • cvzo010617.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz