Zahraniční obchod - listopad 2014

07.01.2015
Kód: 241018-14
 

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 13,1 mld. Kč, který byl meziročně o 1,8 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení deficitu bilance minerálních paliv o 2,2 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se o 0,9 mld. Kč zlepšila bilance obchodu s nápoji a tabákem a přebytek vzrostl u strojů a dopravních prostředků a surovin (shodně o 0,7 mld. Kč). Nepříznivě na celkové saldo naopak působilo prohloubení deficitu chemických výrobků o 1,5 mld. Kč a pokles přebytku bilance polotovarů a materiálů o 1,2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 50,4 mld. Kč a byla tak meziročně o 3,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 1,3 mld. Kč na 36,0 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v listopadu meziročně zvýšil o 3,6 % (na 273,1 mld. Kč) a dovoz o 3,1 % (na 259,9 mld. Kč).

V lednu až listopadu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 159,7 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 42,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 12,9 % a dovoz o 11,8 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách:/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v listopadu zvýšil vývoz o 5,4 % a dovoz o 5,1 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění stoupl vývoz o 1,2 % a dovoz o 2,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,2 % a dovozu o 1,3 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně vzrostl o 2,6 % a 2,3 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 5,2 % a 5,5 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 317,5 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 278,8 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 8,3 % (13,7 mld. Kč). Vzrostl především vývoz výpočetní techniky (o 4,7 mld. Kč), silničních vozidel (o 3,7 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 2,5 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 10,7 % (12,5 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstky byly zaznamenány u telekomunikačních zařízení (o 3,0 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,9 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,6 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se meziročně snížil o 7,4 % (1,8 mld. Kč). Dovoz ropy stoupl o 42,2 % hodnotově a o 50,2 % naturálně. Dovoz zemního plynu klesl o 50,6 % v hodnotovém vyjádření a o 41,5 % v naturálním vyjádření.

V lednu až listopadu byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 13,7 % a o 12,3 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách:/csu/czso/vzoph_cr.


Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách:/csu/czso/vzonu_cr.
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.
Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 98,3 % firem na straně odeslání a od 98,1 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí.
Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
Přeshraniční pojetí:
/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-14 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/csu/czso/zahranicni-obchod-cr-mesicni-udaje-listopad-2014-pxlmrln4gb
Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace 6. 2. 2015

  • cvzo010715.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz