Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2022

Vývoz a dovoz zboží vzrostl meziročně o čtvrtinu

07.10.2022
Kód: 241018-22
 

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,2 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč větší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil především meziročně větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 15,9 mld. Kč v důsledku růstu cen na světových trzích. Dále se prohloubil schodek obchodu s chemickými látkami a přípravky o 3,9 mld. Kč a elektrickými zařízeními o 2,2 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 12,4 mld. Kč a elektřinou o 10,8 mld. Kč. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se zmenšil o 3,8 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v srpnu meziročně zlepšila o 30,9 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 31,2 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 27,9 % na 360,6 mld. Kč a dovoz o 25,5 % na 388,8 mld. Kč.
Srpen 2022 měl o jeden pracovní den více než srpen 2021.

„Po více než roce měl vývoz zboží meziročně rychlejší tempo růstu než dovoz. Přesto to nestačilo k tomu, aby obchodní bilance skončila kladným výsledkem. Loni v srpnu byla totiž hodnota vývozu nejnižší ze všech měsíců v roce,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.  

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,3 % a dovoz o 1,2 %. 

V lednu až srpnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 127,7 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 36,7 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 11,9 % a dovoz o 18,5 %.


____________________  

Metodické poznámky:

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace: https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu.


____________________ 

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2022 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace:
07. 11. 2022

  • cvzo100722.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz