Zahraniční obchod - květen 2013

Meziroční pokles vývozu i dovozu

08.07.2013
Kód: r-6001-13
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v květnu meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 0,8 % a dovoz o 3,7 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 28,8 mld. Kč, který byl meziročně o 6,7 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 1,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,3 % a pokles dovozu o 0,1 %.

Meziročně v běžných cenách se snížil vývoz o 0,8 % (1,9 mld. Kč) a dovoz o 3,7 % (8,7 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice stoupl o 0,7 % (1,5 mld. Kč), zatímco vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku klesl o 6,3 % (3,4 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 3,7 % (7,4 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku byl o 3,5 % (1,2 mld. Kč) nižší.

Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám zahraniční obchod klesl v přepočtu na eura (vývoz o 2,9 % a dovoz o 5,8 %) i na dolary (vývoz o 1,4 % a dovoz o 4,3 %).

Bilance zahraničního obchodu skončila v květnu přebytkem 28,8 mld. Kč, který byl meziročně o 6,7 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala kladné saldo 11,9 mld. Kč (proti přebytku 3,0 mld. Kč v květnu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 16,8 mld. Kč (proti přebytku 19,0 mld. Kč v květnu 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u polotovarů a materiálů o 2,0 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 1,4 mld. Kč, strojů a dopravních prostředků o 1,3 mld. Kč, surovin o 0,5 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,3 mld. Kč. Pokles deficitu byl zaznamenán u minerálních paliv o 1,8 mld. Kč a chemických výrobků o 0,2 mld. Kč. Ke zhoršení bilance došlo pouze u potravin a živých zvířat, kde se prohloubil schodek obchodu o 0,3 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 3,6 % (5,1 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz výpočetní techniky (o 4,9 mld. Kč) a ostatních dopravních a přepravních prostředků (o 1,3 mld. Kč). Zvýšil se vývoz strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,7 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně o 6,4 % (6,4 mld. Kč) nižší, z čehož největší pokles byl zaznamenán u výpočetní techniky (o 2,4 mld. Kč) a ostatních dopravních a přepravních prostředků a strojů a zařízení k výrobě energie (shodně o 1,9 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 12,5 % (3,2 mld. Kč). Dovoz ropy stoupl o 10,4 % v hodnotovém vyjádření a o 18,1 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl nižší o 27,6 % hodnotově a o 25,2 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila aktivem 56,4 mld. Kč, které bylo meziročně o 2,4 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 9,5 mld. Kč a činil 26,7 mld. Kč. Deficit se snížil v obchodě s Ruskem o 1,5 mld. Kč, Spojenými státy o 1,4 mld. Kč a Čínou o 1,2 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Belgií o 1,0 mld. Kč a záporné saldo se zmenšilo v obchodě s Polskem o 0,5 mld. Kč. Zhoršila se naopak bilance obchodu s Německem (pokles přebytku o 2,9 mld. Kč), Nizozemskem (o 1,2 mld. Kč přechodem z aktiva do pasiva) a Slovenskem (pokles kladného salda o 0,3 mld. Kč).

V lednu až květnu klesl vývoz o 1,7 % a dovoz o 3,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 160,0 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 23,3 mld. Kč. Ke zlepšení bilance vlivem přírůstku kladného salda došlo u průmyslového spotřebního zboží (o 7,7 mld. Kč), strojů a dopravních prostředků (o 6,7 mld. Kč) a polotovarů a materiálů (o 5,3 mld. Kč). Deficit obchodu s minerálními palivy se zmenšil o 3,8 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v květnu 2013 přebytek 14,3 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,2 % a přijetí od 98,3 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 a 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsažen y v metodice /csu/czso/zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/csu/czso/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2013 • cvzo070813.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Tab. 9 Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek v roce 2011 a 2012 (přeshraniční statistika)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz