Zahraniční obchod se zbožím - březen 2021

Bilanci ovlivnil vysoký růst vývozu motorových vozidel

07.05.2021
Kód: 241018-21
 

Podle předběžných údajů dosáhlo saldo zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách v březnu 2021 přebytku 18,5 mld. Kč. V březnu předchozího roku skončila bilance vyrovnaná, tudíž i meziroční rozdíl činil 18,5 mld. Kč.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 20,9 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 37,4 mld. Kč. Vzrostlo také aktivum bilance strojů a zařízení o 2,4 mld. Kč a kovodělných výrobků o 1,5 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 3,7 mld. Kč vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství plynu. Dále se prohloubilo pasivum bilance základních kovů o 3,5 mld. Kč a základních farmaceutických výrobků a přípravků o 2,6 mld. Kč. 

Meziročně vzrostl vývoz o 29,2 % na 374,1 mld. Kč a dovoz o 22,8 % na 355,6 mld. Kč. Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou. V březnu 2020 započaly první restriktivní opatření proti koronaviru. Březen 2021 měl o jeden pracovní den více než březen 2020.

V lednu až březnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 65,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 27,9 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 10,4 % a dovoz o 7,5 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 7,0 % a dovoz o 7,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 2,6 %) a dovozu (o 3,8 %). 

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v lednu přebytkem 75,6 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 35,2 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 12,2 mld. Kč, Francií o 5,2 mld. Kč a Rakouskem o 3,4 mld. Kč. 

V březnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 64,9 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 48,6 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 29,9 % (55,8 mld. Kč) na 242,6 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 17,4 % (25,7 mld. Kč) a dosáhl 172,9 mld. Kč. V březnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 1,5 %. 

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně prohloubil o 16,2 mld. Kč na 54,9 mld. Kč. Zvětšil se především deficit obchodu s Čínou o 14,0 mld. Kč a Japonskem o 1,8 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se  zhoršila bilance obchodu s Ruskou federací o 2,3 mld. Kč.

________________________

Metodická poznámka:
Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

________________________
Poznámky:
1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie. 

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 a 2021 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
241014-21 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita) 
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 07. 06. 2021

 

  • cvzo050721.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)
  • Tiskové sdělení: Bilanci ovlivnil vysoký růst vývozu motorových vozidel
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz