Zahraniční obchod se zbožím - listopad 2020

Meziročně vzrostl vývoz i dovoz

06.01.2021
Kód: 241018-20
 

Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 32,2 mld. Kč, který byl meziročně o 20,0 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 8,8 mld. Kč, díky růstu jejich vývozu o 8,4 mld. Kč. Zmenšil se také deficit bilance s ropou a zemním plynem o 4,3 mld. Kč vlivem nižších cen na světových trzích a poklesu dovezeného množství. Přebytek bilance kovodělných výrobků se zvýšil o 1,6 mld. Kč a záporné saldo obchodu s potravinářskými výrobky se zmenšilo o 1,2 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně meziročně větší schodek bilance s chemickými látkami a přípravky o 1,1 mld. Kč a farmaceutickými výrobky o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v listopadu přebytkem 81,8 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 25,3 mld. Kč. Největší meziroční přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem (o 16,3 mld. Kč) a Slovenskem (o 3,7 mld. Kč).

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zvětšil o 5,1 mld. Kč na 47,8 mld. Kč. Nejvíce se prohloubil deficit obchodu s Čínou, a to o 5,0 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se naopak zlepšila bilance obchodu s Ruskou federací (o 3,0 mld. Kč).

V porovnání s předchozím měsícem po sezónním očištění vývoz stagnoval, zatímco dovoz vzrostl o 0,6 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 1,4 %) a dovozu (o 1,3 %).

Meziročně vzrostl vývoz o 8,1 % na 353,2 mld. Kč a dovoz o 2,1 % na 321,0 mld. Kč. Listopad 2020 měl o jeden pracovní den méně než listopad předchozího roku.

V lednu až listopadu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 172,0 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 18,1 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 6,2 % a dovoz o 7,1 %.
 

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon
.
 

____________________________________

Upozornění na změny:

Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

____________________________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

3)
EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz

Datové zdroje:
Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín
zveřejnění další Rychlé informace: 8. 2. 2021

 

  • cvzo010621.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU27 a se státy mimo EU27)
  • Tiskové sdělení: Meziročně vzrostl vývoz i dovoz
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz