Zahraniční obchod - květen 2017

Dvojciferný růst vývozu a dovozu

04.07.2017
Kód: 241018-17
 

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 14,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,8  mld. Kč nižší.


Celkovou bilanci v národním pojetí1) příznivě ovlivnil zejména přírůstek aktiva bilance motorových vozidel o 3,1 mld. Kč. O stejnou hodnotu se zároveň zlepšila záporná bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty. U bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů bylo zaznamenáno zmenšení deficitu o 0,6 mld. Kč a o shodnou částku se zvýšilo kladné saldo strojů a zařízení.

Nepříznivě na celkovou bilanci působilo prohloubení deficitu bilance s ropou a zemním plynem o 4,5 mld. Kč a základními kovy o 2,8 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s ostatními dopravními prostředky o 1,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v květnu přebytkem 60,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 7,6 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 10,8 mld. Kč na 44,5 mld. Kč.

Oproti dubnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 5,4 % a dovoz o 4,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,6 % a dovozu o 1,9 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 10,2 % (na 309,3 mld. Kč) a dovoz o 11,9 % (na 295,0 mld. Kč).

V lednu až květnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 87,7 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 15,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,3 % a dovoz o 8,0 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v květnu 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 10,1 % a dovoz o 12,8 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 362,3 mld. Kč a dovoz hodnoty 324,7 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v dubnu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roků 2016 a 2017 jsou předběžné.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO:
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 7. 8. 2017

 

  • cvzo070417.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz