Zahraniční obchod - listopad 2012

Vývoz rostl, dovoz klesl

07.01.2013
Kód: r-6001-12
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v listopadu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 4,2 %, zatímco dovoz klesl o 2,4 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 35,5 mld. Kč, který byl meziročně o 17,1 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,3 % a dovoz o 1,5 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,5 % a dovozu o 1,2 %.

Meziročně v běžných cenách vývoz vzrostl o 4,2 % (11,2 mld. Kč) a dovoz klesl o 2,4 % (6,0 mld. Kč). Výsledky ovlivnila vysoká základna listopadu 2011, kdy byl zaznamenán nejvyšší měsíční obrat roku 2011 (514,6 mld. Kč). V listopadu 2012 dosáhl obrat zahraničního obchodu 519,8 mld. Kč.

Vývoz společností sídlících v České republice se zvýšil o 1,3 % (2,8 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 13,7 % (8,4 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice stoupl o 0,8 % (1,7 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 16,4 % (7,7 mld. Kč).

Zahraniční obchod přepočtený na eura vykázal růst vývozu o 4,6 % a pokles dovozu o 2,1 %. Při vyjádření v USD se snížil vývoz o 1,1 % a dovoz o 7,3 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v listopadu přebytkem 35,5 mld. Kč, který byl druhý nejvyšší v roce 2012. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2011 bylo saldo o 17,1 mld. Kč větší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala přebytek 5,0 mld. Kč (oproti aktivu 4,0 mld. Kč v listopadu 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila přebytkem 30,4 mld. Kč (proti kladnému saldu 14,3 mld. Kč v listopadu 2011).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 13,5 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 5,0 mld. Kč a surovin o 0,3 mld. Kč. Deficit se prohloubil u minerálních paliv o 0,7 mld. Kč, potravin a živých zvířat o 0,5 mld. Kč a chemických výrobků o 0,2 mld. Kč. Polotovary a materiály zaznamenaly pokles kladného salda o 0,2 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 3,5 % (5,2 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz výpočetní techniky (o 2,0 mld. Kč), silničních vozidel (o 1,9 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,3 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 7,6 % (8,3 mld. Kč), z čehož největší pokles zaznamenal dovoz telekomunikačních zařízení (o 7,4 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,2 mld. Kč). Vzrostl především dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,9 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 1,1 % (0,3 mld. Kč). Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 4,5 %, v naturálním vyjádření klesl o 1,8 %. Dovoz zemního plynu byl hodnotově o 5,8 % vyšší, naturálně se snížil o 14,3 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 68,9 mld. Kč, který byl meziročně o 6,5 mld. Kč vyšší. Záporné saldo se státy mimo EU se zmenšilo o 10,6 mld. Kč na 33,4 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Nizozemskem o 3,5 mld. Kč, Německem o 2,5 mld. Kč a Spojeným královstvím o 1,6 mld. Kč. Zmenšení deficitu zaznamenal obchod s Čínou o 7,5 mld. Kč a Ázerbájdžánem o 1,0 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Ruskem o 1,4 mld. Kč a kladné saldo kleslo v obchodě se Slovenskem o 1,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Itálií o 1,3 mld. Kč.

V lednu až listopadu stoupl vývoz o 7,7 % a dovoz o 3,3 %. Obchodní bilance vykázala přebytek 307,0 mld. Kč, který byl meziročně o 123,1 mld. Kč vyšší. Aktivum vzrostlo zejména u strojů a dopravních prostředků o 81,5 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 26,9 mld. Kč. Schodek obchodu s minerálními palivy se naopak prohloubil o 12,2 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v listopadu 2012 přebytek 5,7 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,7 % a přijetí od 97,6 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v met odice /csu/czso/zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/csu/czso/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2012-efbvqycrvz
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2013 • cvzo010713.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Tab. 9 Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek v roce 2011 a 2012 (přeshraniční statistika)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz