Zahraniční obchod - říjen 2013

Dovoz rostl rychleji než vývoz

10.12.2013
Kód: r-6001-13
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v říjnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 3,1 % a dovoz o 3,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 33,6 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,2 %, zatímco dovoz stoupl o 2,3 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a na růst dovozu o 0,6 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 3,1 % (9,0 mld. Kč) a dovoz o 3,2 % (8,2 mld. Kč). Obrat zahraničního obchodu vzrostl na 557,3 mld. Kč a dosáhl tak nejvyšší měsíční hodnoty od roku 1993. Vývoz společností sídlících v České republice stoupl o 4,2 % (9,0 mld. Kč), zatímco vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku stagnoval. Dovoz společností se sídlem v České republice se zvýšil o 1,1 % (2,3 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku stoupl o 15,4 % (5,9 mld. Kč).

Vlivem oslabení koruny vůči euru a posílení k dolaru vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně stoupl o 0,2 % a 0,3 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz vyšší o 5,3 % a 5,4 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v říjnu přebytkem 33,6 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala aktivum 5,2 mld. Kč (proti schodku 1,4 mld. Kč v říjnu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila kladným saldem 28,4 mld. Kč (proti aktivu 34,2 mld. Kč v říjnu 2012).

Celkovou bilanci příznivě ovlivnilo snížení deficitu u minerálních paliv o 1,3 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,1 mld. Kč a vzestup kladného salda u strojů a dopravních prostředků a surovin (shodně o 0,9 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží o 0,3 mld. Kč. Negativně na bilanci působilo prohloubení deficitu u chemických výrobků o 2,0 mld. Kč a potravin a živých zvířat o 0,1 mld. Kč a pokles přebytku u polotovarů a materiálů o 0,3 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 5,1 % (7,7 mld. Kč). Zvýšil se zejména vývoz silničních vozidel (o 7,4 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,7 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,6 mld. Kč). Klesl vývoz výpočetní techniky (o 5,1 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 6,7 % (6,8 mld. Kč). Vzrostl dovoz telekomunikačních zařízení (o 2,1 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 1,8 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,4 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 6,1 % (1,7 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 21,2 % v hodnotovém vyjádření a o 19,8 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu vzrostl o 4,6 % hodnotově a o 19,8 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila aktivem 66,7 mld. Kč, které bylo meziročně o 0,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU zůstal na stejné úrovni jako v říjnu 2012 ve výši 32,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem o 2,2 mld. Kč a Maďarskem o 1,0 mld. Kč a deficit se zmenšil v obchodě s Ázerbájdžánem o 2,2 mld. Kč a Japonskem o 1,4 mld. Kč. Schodek se naopak prohloubil v obchodě s Čínou o 2,6 mld. Kč a Ruskem o 0,9 mld. Kč a kladné saldo kleslo v obchodě s Německem o 2,3 mld. Kč.

V lednu až říjnu vývoz stoupl o 0,8 % a dovoz klesl o 0,8 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 306,5 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 39,9 mld. Kč. Růst přebytku byl zřejmý zejména u strojů a dopravních prostředků (o 29,8 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (o 14,4 mld. Kč). Negativně bilanci ovlivnilo prohloubení deficitu u minerálních paliv (o 7,1 mld. Kč).

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v říjnu 2013 přebytek 11,9 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,5 % a přijetí od 98,5 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsažen y v metodice /csu/czso/zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) .
/csu/czso/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. 1. 2014 • cvzo121013.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Tab. 9 Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek v roce 2011 a 2012 (přeshraniční statistika)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz