Zahraniční obchod - leden 2013

Meziroční pokles vývozu i dovozu

08.03.2013
Kód: r-6001-13
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v lednu meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 3,2 % a dovoz o 4,1 %. Obchodní bilance skončila aktivem 31,5 mld. Kč, které bylo meziročně o 1,1 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,2 % a dovoz o 3,6 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,6 % a dovozu o 0,4 %.

Meziročně v běžných cenách se snížil vývoz o 3,2 % (8,0 mld. Kč) a dovoz o 4,1 % (9,1 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice byl nižší o 3,7 % (7,2 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku klesl o 1,4 % (0,8 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 3,0 % (5,7 mld. Kč), dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 9,8 % (3,4 mld. Kč).

Vývoz a dovoz přepočtený na eura klesl o 3,3 % a 4,2 %. Při vyjádření v USD se snížil vývoz o 0,4 % a dovoz o 1,4 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v lednu přebytkem 31,5 mld. Kč, který byl meziročně o 1,1 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala kladné saldo 2,0 mld. Kč (oproti přebytku 3,4 mld. Kč v lednu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 29,5 mld. Kč (proti přebytku 27,0 mld. Kč v lednu 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 1,3 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 1,2 mld. Kč a záporné saldo se zmenšilo u chemických výrobků o 0,4 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč. Deficit se naopak prohloubil u minerálních paliv a potravin a živých zvířat (shodně o 0,8 mld. Kč) a surovin o 0,2 mld. Kč. Kladné saldo kleslo u polotovarů a materiálů o 0,4 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 5,1 % (7,1 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz silničních vozidel (o 4,3 mld. Kč), výpočetní techniky (o 2,0 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 1,1 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 9,3 % (8,4 mld. Kč), z čehož největší pokles zaznamenal dovoz silničních vozidel (o 2,3 mld. Kč), výpočetní techniky a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (shodně o 1,7 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 7,9 % (2,2 mld. Kč). Dovoz ropy se zvýšil o 4,9 % v hodnotovém vyjádření a o 8,5 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl nižší o 5,4 % hodnotově a o 5,5 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 65,0 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Záporné saldo se státy mimo EU se zmenšilo o 6,3 mld. Kč na 33,0 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem a s Maďarskem (shodně o 1,1 mld. Kč) a Spojeným královstvím o 1,0 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 2,3 mld. Kč, Koreou o 1,4 mld. Kč a Čínou o 0,6 mld. Kč. Kladné saldo naopak kleslo v obchodě s Itálií o 2,0 mld. Kč, Německem o 1,8 mld. Kč a Francií o 1,7 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 2,0 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v lednu 2013 přebytek 1,8 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,2 % a přijetí od 97,1 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 a 2013 jsou předběžné. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v me todice /csu/czso/zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 8. 4. 2013 • cvzo030813.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Tab. 9 Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek v roce 2011 a 2012 (přeshraniční statistika)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz