Zahraniční obchod - říjen 2010

Vývoz i dovoz bez výrazných změn

07.12.2010
Kód: r-6001-10
 
Podle předběžných údajů se v říjnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 17,2 % a dovoz o 19,4 %. Přebytek obchodní bilance byl meziročně o 1,1 mld. Kč nižší a dosáhl 15,3 mld. Kč. Nepříznivě saldo ovlivnil větší deficit obchodu s minerálními palivy o 1,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,6 mld. Kč.


* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz zvýšil o 3,1 %, dovoz klesl o 0,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,2 % a dovozu o 0,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 17,2 % (34,1 mld. Kč) a dovoz o 19,4 % (35,2 mld. Kč). Dovoz rostl rychleji než vývoz již osmý měsíc. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 18,3 % (69,3 mld. Kč) na 448,1 mld. Kč, nedosáhl ale nejvyšší říjnové hodnoty od vstupu České republiky do EU (478,9 mld. Kč v roce 2007). Posílení CZK vůči EUR v průměru o 5,3 % znamenalo vyšší přírůstky vývozu a dovozu v přepočtu na eura než v korunách (o 23,5 % a o 25,8 %), vlivem oslabení CZK ve vztahu k USD v průměru o 1,2 % byl růst vývozu a dovozu v dolarovém vyjádření nižší (o 15,9 % a o 18,0 %) než v korunách.

Obchodní bilance vykázala aktivum 15,3 mld. Kč, které bylo meziročně o 1,1 mld. Kč nižší. Deficit se prohloubil v obchodě s minerálními palivy o 1,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,6 mld. Kč, kladné saldo kleslo u polotovarů a materiálů o 0,4 mld. Kč a strojů a dopravních prostředků o 0,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se o 0,1 mld. Kč zhoršila bilance obchodu s nápoji a tabákem. Zlepšení salda bylo zřejmé u průmyslového spotřebního zboží a surovin (růst přebytku o 1,9 mld. Kč a o 0,1 mld. Kč) a potravin a živých zvířat (pokles záporného salda o 0,6 mld. Kč).

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 18,2 % (19,3 mld. Kč). Vyšší byl zejména vývoz výpočetní techniky (o 6,1 mld. Kč), elektrických zařízení přístrojů a spotřebičů (o 3,7 mld. Kč) a silničních vozidel a telekomunikačních zařízení (shodně o 2,7 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků celkově meziročně stoupl o 25,2 % (19,5 mld. Kč), z čehož největší přírůstky byly zaznamenány u elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 9,7 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 3,6 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,5 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 19,3 % (2,9 mld. Kč) zejména vlivem vyššího dovozu zemního plynu (hodnotově o 69,1 %, naturálně o 11,7 %). Dovoz ropy v hodnotovém vyjádření vzrostl o 8,0 %, v naturálním vyjádření se snížil o 11,9 %.

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 58,2 mld. Kč, který byl meziročně o 11,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 12,5 mld. Kč na 42,9 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě s Německem o 5,4 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,9 mld. Kč a Slovenskem o 1,6 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Polskem o 1,8 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,4 mld. Kč, Koreou o 1,1 mld. Kč a Ruskem o 0,7 mld. Kč. Kladné saldo kleslo v obchodě s Nizozemskem o 1,0 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 13,8 % a dovoz o 14,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 128,8 mld. Kč, který byl o 6,6 mld. Kč vyšší. Vzestup kladného salda byl zaznamenán u průmyslového spotřebního zboží o 21,3 mld. Kč, strojů a dopravních prostředků o 5,4 mld. Kč a surovin o 4,8 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s živočišnými a rostlinnými oleji a tuky o 3,0 mld. Kč. Bilance se naopak zhoršila (vlivem prohloubení schodku) u minerálních paliv (o 19,2 mld. Kč), potravin a živých zvířat (o 1,8 mld. Kč) a chemických výrobků (o 1,1 mld. Kč). Pokles kladného salda zaznamenal obchod s polotovary a materiály (o 5,6 mld. Kč) a nápoji a tabákem (o 0,4 mld. Kč).

Za posledních dvanáct měsíců vzrostl zahraniční obchod se státy EU o 96,0 mld. Kč na 566,2 mld. Kč, se státy mimo EU se prohloubil schodek o 89,4 mld. Kč a dosáhl 437,4 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě s Francií o 15,9 mld. Kč, Itálií o 13,6 mld. Kč, Spojeným královstvím o 13,1 mld. Kč, Slovenskem o 12,9 mld. Kč, Německem o 11,9 mld. Kč a Rakouskem o 9,5 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 58,3 mld. Kč, Koreou o 10,1 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 8,7 mld. Kč, Thajskem o 8,0 mld. Kč a Ruskem o 1,5 mld. Kč.

V lednu až říjnu vzrostl vývoz o 16,0 % a dovoz o 18,6 %. Přebytek obchodní bilance se meziročně snížil o 20,8 mld. Kč na 111,6 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,5 % a přijetí od 97,4 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e- mail: karel.kral@czso.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10),
/csu/czso/ep-6
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou předběžné.
Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. • cvzo120710.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. Kč, meziroční indexy)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle tříd SITC, rev. 4 v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím (struktura podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. EUR, meziroční indexy)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance v mil. USD, meziroční indexy)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz (sezónní očištění)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz (sezónní očištění)
 • Graf 1 Vývoz (v mld. Kč)
 • Graf 2 Dovoz (v mld. Kč)
 • Graf 3 Bilance (v mld. Kč, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz