Zahraniční obchod - prosinec 2016

07.02.2017
Kód: 241018-16
 

Podle předběžných údajů skončila v prosinci 2016 bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách schodkem 5,0 mld. Kč, což byl meziročně o 3,8 mld. Kč horší výsledek.

Celkovou bilanci v národním pojetí nepříznivě ovlivnil zejména meziroční pokles přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,0 mld. Kč a prohloubení deficitu bilance minerálních paliv o 2,1 mld. Kč. Kladné saldo obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím bylo nižší o 0,2 mld. Kč a schodek obchodu s nápoji a tabákem se zvětšil o 0,1 mld. Kč. Příznivě na celkovou bilanci působilo snížení záporného salda obchodu s chemickými výrobky o 0,7 mld. Kč a polotovary a materiály o 0,6 mld. Kč a zvýšení přebytku bilance surovin o 0,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v prosinci přebytkem 33,1 mld. Kč a byla tak meziročně o 0,7 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 4,2 mld. Kč na 36,3 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz i dovoz shodně o 0,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,1 %) a dovozu (o 0,6 %).

Meziročně se v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,2 % (na 247,6 mld. Kč) a dovoz o 2,7 % (na 252,6 mld. Kč).

V roce 2016 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 183,9 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 52,9 mld. Kč. Vývoz se meziročně zvýšil o 1,4 %, zatímco dovoz klesl o 0,2 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.
 

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v prosinci 2016 zvýšil vývoz o 0,7 %, zatímco dovoz klesl o 1,8 %.

V přepočtu na eura meziročně vývoz stoupl o 0,7 % a dovoz klesl o 1,9 %. V dolarovém vyjádření byl ve srovnání s prosincem 2015 vývoz o 2,4 % a dovoz o 4,8 % nižší.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 305,8 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 284,3 mld. Kč.

Vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 1,8 % (3,0 mld. Kč). Zvýšil se hlavně vývoz silničních vozidel (o 3,4 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,9 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,2 mld. Kč). Klesl zejména vývoz výpočetní techniky (o 2,6 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 4,4 % (6,3 mld. Kč). Klesl především dovoz telekomunikačních zařízení (o 8,7 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 3,7 mld. Kč). Zvýšil se dovoz silničních vozidel o 4,5 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 4,1 % (0,6 mld. Kč). Dovoz ropy byl vyšší hodnotově o 53,4 % a naturálně o 28,3 %. Dovoz zemního plynu se snížil o 49,6 % v hodnotovém vyjádření a o 46,1 % v naturálním vyjádření.

roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 stoupl v přeshraničním pojetí vývoz o 2,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,2 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 84,4 mld. Kč na 7 444,7 mld. Kč.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzoph_cr.

 

Upozornění:
Počínaje zveřejněním dat za leden 2017 (9. 3. 2017) bude komoditní struktura zahraničního obchodu v textu Rychlé informace nově publikována podle Klasifikace produkce CZ-CPA 2015.
 

 

Poznámky:

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.

Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje v přeshraničním pojetí vychází ze zpracování dat od 98,8 % firem na straně odeslání a od 98,8 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2015 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2016 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:

Národní pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.

Navazující datová sada: 241013-16 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 9. 3.  2017

  • cvzo020717.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz