Zahraniční obchod - červen 2013

Meziroční pokles vývozu a dovozu pokračoval

06.08.2013
Kód: r-6001-13
 
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v červnu meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 2,5 % a dovoz o 4,8 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 33,0 mld. Kč, který byl meziročně o 4,6 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,4 %, zatímco dovoz vzrostl o 0,2 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,3 % a růst dovozu o 0,1 %.

Meziročně v běžných cenách se snížil vývoz o 2,5 % (6,6 mld. Kč) a dovoz o 4,8 % (11,2 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice klesl o 1,8 % (3,8 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku byl nižší o 4,8 % (2,8 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 2,9 % (5,6 mld. Kč) a dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 14,1 % (5,6 mld. Kč).

V přepočtu na eura se vývoz snížil o 3,0 % a dovoz o 5,2 %. Při vyjádření v dolarech byl vývoz meziročně vyšší o 2,2 %, zatímco dovoz klesl o 0,2 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v červnu přebytkem 33,0 mld. Kč, který byl meziročně o 4,6 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala kladné saldo 11,8 mld. Kč (proti přebytku 9,9 mld. Kč v červnu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 21,2 mld. Kč (proti přebytku 18,4 mld. Kč v červnu 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 3,8 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 2,0 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 0,9 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,1 mld. Kč. Schodek obchodu s chemickými výrobky se zmenšil o 0,7 mld. Kč. Prohloubil se naopak deficit obchodu s minerálními palivy o 2,7 mld. Kč a kladné saldo u surovin kleslo o 0,2 mld. Kč. Schodek obchodu s potravinami a živými zvířaty (3,0 mld. Kč) zůstal na stejné úrovni jako v červnu 2012.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 3,7 % (5,4 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz výpočetní techniky (o 4,1 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 0,9 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně o 9,1 % (9,2 mld. Kč) nižší, z čehož největší pokles byl zaznamenán u výpočetní techniky (o 5,5 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,4 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 1,6 mld. Kč) a silničních vozidel (o 1,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 0,3 % (0,1 mld. Kč). Dovoz ropy klesl o 4,6 % v hodnotovém vyjádření a vzrostl o 11,9 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 4,8 % hodnotově a o 4,0 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila aktivem 56,8 mld. Kč, které bylo meziročně o 1,5 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 6,6 mld. Kč a činil 22,7 mld. Kč. Deficit se snížil v obchodě s Čínou o 5,1 mld. Kč a Japonskem o 1,4 mld. Kč. Kladné saldo se zvýšilo v obchodě se Spojeným královstvím o 1,1 mld. Kč a Maďarskem o 1,0 mld. Kč. Přebytek naopak klesl v obchodě s Německem o 1,1 mld. Kč a Slovenskem o 0,6 mld. Kč a záporné saldo se prohloubilo v obchodě s Ruskem o 1,3 mld. Kč, Polskem o 1,1 mld. Kč a Norskem o 1,0 mld. Kč.

V lednu až červnu klesl vývoz o 1,7 % a dovoz o 3,8 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 192,2 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 27,2 mld. Kč. Ke zlepšení bilance vlivem přírůstku kladného salda došlo u průmyslového spotřebního zboží (o 9,9 mld. Kč), strojů a dopravních prostředků (o 8,7 mld. Kč) a polotovarů a materiálů (o 7,2 mld. Kč).

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v červnu 2013 přebytek 11,8 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).


Poznámky:
Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,3 % a přijetí od 98,1 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2012 a 2013 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Zdrojem údajů pro statistiku zahraničního obchodu v mezinárodním pojetí (přeshraniční statistika) jsou po vstupu do Evropské unie dva systémy. Extrastat sleduje údaje o obchodu s nečlenskými státy Evropské unie a využívá některých údajů z Jednotných správních dokumentů. Intrastat sbírá údaje o pohybu zboží uvnitř Evropské unie za jednotky, které splňují zpravodajskou povinnost. Do Intrastatu mají dle právních předpisů Evropských společenství povinnost vykazovat osoby registrované k dani z přidané hodnoty bez rozlišení, zda se jedná o osobu usídlenou v České republice (rezidenta) či se sídlem mimo Českou republiku (nerezidenta). Podrobnější informace jsou obsaženy v m etodice /csu/czso/zo
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Metoda získání dat: Údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 6001-13 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/csu/czso/zahranicni-obchod-ceske-republiky-prosinec-2013-55cy58aut6
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 5. 9. 2013 • cvzo080613.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Zahraniční obchod se zbožím v mil. Kč, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím podle tříd SITC v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 3 Zahraniční obchod se zbožím podle skupin zemí v mil. Kč, podíly v %, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 4 Zahraniční obchod se zbožím v mil. EUR, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 5 Zahraniční obchod se zbožím v mil. USD, meziroční indexy (přeshraniční statistika)
 • Tab. 6 Rozklad časové řady – vývoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 7 Rozklad časové řady – dovoz, sezónní očištění (přeshraniční statistika)
 • Tab. 8 Hlavní ukazatele statistiky zahraničního obchodu v národním pojetí (podle principu změny vlastnictví)
 • Tab. 9 Zahraniční obchod podle sídla vykazujících jednotek v roce 2011 a 2012 (přeshraniční statistika)
 • Graf 1 Vývoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 2 Dovoz v mld. Kč (přeshraniční statistika)
 • Graf 3 Bilance v mld. Kč, meziroční změny (přeshraniční statistika)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz