Zahraniční obchod - leden 2015

09.03.2015
Kód: 241018-15
 

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 17,3 mld. Kč, který byl meziročně o 1,8 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo především meziroční snížení deficitu bilance minerálních paliv o 7,2 mld. Kč a surovin o 0,4 mld. Kč. Nepříznivě se naopak vyvíjela bilance strojů a dopravních prostředků, kde se snížil přebytek o 4,1 mld. Kč (zejména vlivem prohloubení deficitu bilance telekomunikačních zařízení o 2,9 mld. Kč a poklesu aktiva bilance strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu o 2,0 mld. Kč). Nižší přebytek byl dále zaznamenán u bilance obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím a s polotovary a materiály (shodně o 0,5 mld. Kč) a deficit se prohloubil u chemických výrobků o 0,7 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila přebytkem 63,8 mld. Kč a byla tak meziročně o 8,9 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 6,5 mld. Kč na 44,9 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v lednu meziročně zvýšil o 4,9 % (na 263,4 mld. Kč) a dovoz o 4,5 % (na 246,1 mld. Kč).

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: /csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v lednu zvýšil vývoz o 2,5 % a dovoz o 5,9 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění klesl vývoz o 0,3 %, zatímco dovoz vzrostl o 3,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,8 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v lednu meziročně vzrostl o 1,0 % a 4,4 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 13,8 % a 10,9 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 300,3 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 263,2 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 3,6 % (5,9 mld. Kč). Vzrostl především vývoz silničních vozidel (o 6,0 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 0,8 mld. Kč), klesl naopak vývoz telekomunikačních zařízení (o 1,2 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 19,0 % (19,3 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstky byly zaznamenány u výpočetní techniky (o 7,0 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 3,4 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,8 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se meziročně snížil o 24,9 % (6,0 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 20,5 %, zatímco naturálně se zvýšil o 10,1 %. Dovoz zemního plynu byl nižší o 39,5 % v hodnotovém vyjádření a o 25,7 % v naturálním vyjádření.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: /csu/czso/vzoph_cr.

Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách:
/csu/czso/vzonu_cr.
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 97,9 % firem na straně odeslání a od 97,5 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 a leden 2015 jsou předběžné. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
Přeshraniční pojetí:

/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-15 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita). /csu/czso/zahranicni-obchod-cr-mesicni-udaje-leden-2015-l6hqhner51
Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín
zveřejnění další Rychlé informace 7. 4. 2015
 

 

  • cvzo030915.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz