Zahraniční obchod - prosinec 2015

08.02.2016
Kód: 241018-15
 

Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 0,5 mld. Kč, což představovalo meziroční zlepšení o 6,2 mld. Kč.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil zejména meziroční pokles schodku bilance minerálních paliv o 5,2 mld. Kč a růst přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 4,4 mld. Kč, průmyslovým spotřebním zbožím o 1,3 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,4 mld. Kč.  Nepříznivý vliv na celkovou bilanci mělo prohloubení deficitu bilance polotovarů a materiálů o 2,5 mld. Kč, chemických výrobků o 2,2 mld. Kč a potravin a živých zvířat o 0,5 mld. Kč.

Saldo zahraničního obchodu se státy EU28 skončilo přebytkem 37,4 mld. Kč a bylo tak meziročně o 8,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,7 mld. Kč na 34,1 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v prosinci meziročně zvýšil o 5,2 % (na 249,3 mld. Kč) a dovoz o 2,6 % (na 248,8 mld. Kč).

roce 2015 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 149,1 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 3,1 mld. Kč. Vývoz se meziročně zvýšil o 6,5 % a dovoz o 6,7 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v prosinci zvýšil vývoz o 6,8 % a dovoz o 8,2 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 0,7 % a dovoz o 1,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,6 % a dovozu o 0,5 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v prosinci meziročně vzrostl o 9,2 % a 10,6 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 3,8 % a 2,5 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 300,1 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 283,1 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 5,5 % (8,8 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz silničních vozidel (o 5,6 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,4 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,2 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 11,3 % (14,1 mld. Kč). Vyšší byl hlavně dovoz telekomunikačních zařízení (o 10,1 mld. Kč), silničních vozidel (o 2,7 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 1,8 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 23,0 % (4,7 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 48,7 % a naturálně o 18,2 %. Dovoz zemního plynu byl vyšší o 4,1 % v hodnotovém vyjádření a o 30,2 % vyšší v naturálním vyjádření.

roce 2015 ve srovnání s rokem 2014 stoupl vývoz o 7,2 % a dovoz o 8,0 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 515,9 mld. Kč na 7 344,3 mld. Kč.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzoph_cr.
 

Upozornění:
Počínaje Rychlou informací za leden 2016 (8. 3. 2016) budou sezónně očištěná data zahraničního obchodu publikována v národním pojetí namísto doposud zveřejňovaných sezónně očištěných údajů v přeshraničním pojetí.
 

______________________________

Poznámky:

Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.

Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 99,1% firem na straně odeslání a od 99,0 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2015 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
 

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.

Navazující datová sada: 241013-15 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace 8. 3. 2016

  • cvzo020816.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz