Zahraniční obchod - leden 2017

Dovoz rostl rychleji než vývoz

09.03.2017
Kód: 241018-17
 

Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 19,4 mld. Kč, který byl meziročně o 1,5 mld. Kč nižší.


Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především meziroční prohloubení deficitu obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,1 mld. Kč, ropou a zemním plynem o 3,0 mld. Kč, základními kovy o 2,3 mld. Kč a farmaceutickými výrobky o 1,0 mld. Kč. Příznivý vliv na celkovou bilanci měl zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 5,9 mld. Kč a strojů a zařízení o 2,6 mld. Kč. Deficit bilance chemických látek a přípravků se zmenšil o 1,5 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v lednu přebytkem 60,0 mld. Kč a byla tak meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 2,0 mld. Kč na 38,8 mld. Kč.

Oproti prosinci 2016 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,8 % a dovoz o 0,4 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,7 % a dovozu o 0,4 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 6,7 % (na 274,3 mld. Kč) a dovoz o 8,0 % (na 254,9 mld. Kč).

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.


Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v lednu 2017 zvýšil vývoz meziročně v běžných cenách o 8,0 % a dovoz o 9,6 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 343,3 mld. Kč a dovoz hodnoty 294,8 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v prosinci 2016 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie shodně 2,7 %.

Podrobnější informace o zbožové struktuře a teritoriálním členění v přeshraničním pojetí (podle pohybu zboží) naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika, kde je k dispozici dotazovací systém zahraničního obchodu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO.

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2016 a 2017 jsou předběžné. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí: 

https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:

https://www.czso.cz/csu/czso/zo

Upozornění:

Počínaje zveřejněním dat za leden 2017 (9. 3. 2017) je komoditní struktura zahraničního obchodu v textu Rychlé informace nově publikována podle Klasifikace produkce CZ-CPA 2015.

ČSÚ informoval v tiskové zprávě 3. 3. 2017 o aktualizaci metodiky pro zachycení zahraničního obchodu se zemním plynem. Více se dočtete v článku, který je přílohou této Rychlé informace.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita)
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO:
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 4. 2017

 

  • cvzo030917.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Článek – Zahraniční obchod s plynem
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz