Zahraniční obchod se zbožím - říjen 2022

Obchodní bilance opět skončila vysokým schodkem

07.12.2022
Kód: 241018-22
 

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 26,8 mld. Kč, který byl meziročně o 10,0 mld. Kč větší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnila zejména meziročně horší bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 4,6 mld. Kč a z mírného aktiva se tak stalo pasivum. Dále se prohloubil schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 3,6 mld. Kč a základními farmaceutickými výrobky o 3,1 mld. Kč. Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 9,6 mld. Kč (vývoz vzrostl o 22,9 mld. Kč) a stroji a zařízeními o 1,7 mld. Kč. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se zmenšil o 2,4 mld. Kč.

„Ani říjnové výsledky nepřinesly v zahraničním obchodě se zbožím žádné podstatné změny oproti minulým měsícům. Pokračoval dvouciferný růst vývozu i dovozu, hlavní příčinou schodku obchodní bilance jsou stále vysoké ceny dovážených energetických komodit a vstupů. Zaznamenali jsme i výraznější prohlubování deficitu obchodu s Čínou,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v říjnu meziročně zlepšila o 17,1 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 27,5 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 17,2 % na 392,1 mld. Kč a dovoz o 19,2 % na 418,9 mld. Kč.
Říjen 2022 měl stejný počet pracovních dní jako říjen 2021.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,6 % a dovoz o 1,8 %.

V lednu až říjnu 2022 vykázala obchodní bilance schodek 174,3 mld. Kč, zatímco ve stejném období roku 2021 skončila přebytkem 3,4 mld. Kč. Od začátku roku vzrostl meziročně vývoz o 13,8 % a dovoz o 19,3 %.
 

__________________

Metodické poznámky:

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou od roku 2020 prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.
Bližší informace:
https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu.

__________________


Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2022 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace:
06. 01. 2023

 

  • cvzo120722.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz