Zahraniční obchod - říjen 2016

07.12.2016
Kód: 241018-16
 

Podle předběžných údajů skončila v říjnu 2016 bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 15,5 mld. Kč, který byl meziročně o 0,3 mld. Kč vyšší.


Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil meziroční pokles deficitu obchodu s chemickými výrobky o 1,1 mld. Kč a minerálními palivy o 0,6 mld. Kč. Vyšší přebytek byl zaznamenán u surovin (o 0,6 mld. Kč) a pasivum obchodu s potravinami a živými zvířaty bylo o 0,2 mld. Kč menší. Nepříznivě na celkovou bilanci působilo snížení kladného salda u průmyslového spotřebního zboží o 1,3 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 0,5 mld. Kč a strojů a dopravních prostředků o 0,3 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 52,6 mld. Kč a byla tak meziročně o 3,0 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 2,5 mld. Kč na 35,4 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,3 % a dovoz o 0,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu a dovozu (shodně o 0,9 %).

Meziročně v národním pojetí klesl vývoz o 4,9 % (na 282,1 mld. Kč) a dovoz o 5,3 % (na 266,6 mld. Kč).

lednu až říjnu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 178,1 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 55,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 1,0 %, zatímco dovoz klesl o 1,1 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v říjnu 2016 snížil vývoz o 6,5 % a dovoz o 7,8 %.

V přepočtu na eura klesl meziročně vývoz o 6,2 % a dovoz o 7,5 %. V dolarovém vyjádření byl ve srovnání s říjnem 2015 vývoz o 7,9 % a dovoz o 9,2 % nižší.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 341,3 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 293,9 mld. Kč.

Vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně snížil o 6,7 % (13,8 mld. Kč). Klesl zejména vývoz telekomunikačních zařízení (o 5,2 mld. Kč), výpočetní techniky (o 3,8 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,1 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 10,1 % (15,1 mld. Kč). Snížil se hlavně dovoz výpočetní techniky (o 5,0 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,4 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,3 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 22,0 % (3,9 mld. Kč). Dovoz ropy byl nižší hodnotově o 8,3 % a naturálně o 6,4 %. Dovoz zemního plynu se snížil o 52,9 % v hodnotovém vyjádření a o 39,8 % v naturálním vyjádření.

V lednu až říjnu 2016 byl v přeshraničním pojetí vývoz vyšší o 2,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,6 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzoph_cr.

 

Poznámky:
Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje v přeshraničním pojetí vychází ze zpracování dat od 98,8 % firem na straně odeslání a od 98,8 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2015 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2016 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:

Národní pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-16 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 6. 1. 2017

 

  • cvzo120716.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz