Zahraniční obchod se zbožím - srpen 2020

Bilance byla i přes pokles vývozu a dovozu kladná

07.10.2020
Kód: 241018-20
 

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 7,6 mld. Kč. Meziročně to však byl o 1,6 mld. Kč horší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) nepříznivě ovlivnil meziroční pokles přebytku bilance výrobků zpracovatelského průmyslu o 6,0 mld. Kč. Na tomto se největší měrou podílel pokles kladné bilance motorových vozidel o 5,0 mld. Kč a meziročně vyšší schodek bilance s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,6 mld. Kč.

Příznivý vliv měl meziročně nižší deficit bilance zahraničního obchodu s ropou a zemním plynem o 3,8 mld. Kč (vlivem poklesu cen na světových trzích) a stejně tak nižší schodek bilance základních kovů o 2,6 mld. Kč. Pozitivně se na bilanci podepsal i nárůst kladného salda bilance strojů a zařízení o 1,4 mld. Kč.

Přebytek zahraničního obchodu se státy EU273) se v srpnu meziročně snížil o 1,5 mld. Kč a dosáhl 44,2 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se všemi sousedními zeměmi se mírně zhoršila s výjimkou Slovenska, kde naopak došlo k nepatrnému zlepšení výrazně kladné bilance.

Se státy mimo EU27 došlo rovněž k mírnému meziročnímu zhoršení bilance zahraničního obchodu, a to o 0,3 mld. Kč. Vzájemný schodek obchodu se tak zvýšil na 35,3 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 2,7 % a dovoz o 0,2 %. Trend vývoje ukazuje na mírný růst vývozu (o 0,7 %) a dovozu (o 1,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 5,4 % na 261,7 mld. Kč a dovoz o 4,9 % na 254,1 mld. Kč. Srpen 2020 měl o jeden pracovní den méně než srpen 2019.

V lednu až srpnu 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 71,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 41,6 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 11,0 % a dovoz o 9,7 %.

Další informace o zahraničním obchodu se zbožím:
https://www.czso.cz/csu/czso/zahranicni_obchod_se_zbozim_ekon.

______________________________

Upozornění na změny:

Český statistický úřad změnil od roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů. Pod pojmem zahraniční obchod České republiky jsou prezentovány údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dříve tzv. národní pojetí zahraničního obchodu). Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu je prezentováno pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Bližší informace:https://www.czso.cz/csu/czso/zmeny-ve-statistice-zahranicniho-obchodu

______________________________

Poznámky:

1)Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
3) EU27 - od 1. února 2020 není Spojené království členem Evropské unie.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2018 a 2019 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2020 jsou předběžné.

Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat:
20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 11. 2020

  • cvzo100720.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Tiskové sdělení: Bilance byla i přes pokles vývozu a dovozu kladná
  • Vyjádření Stanislava Konvičky, vedoucího oddělení obchodní bilance ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz