Zahraniční obchod - květen 2015

03.07.2015
Kód: 241018-15
 

Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 17,3 mld. Kč, který byl meziročně o 4,7 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo meziroční snížení deficitu bilance minerálních paliv o 4,5 mld. Kč a zvýšení přebytku bilance strojů a dopravních prostředků o 3,9 mld. Kč (především vlivem zlepšení bilance ostatních dopravních a přepravních prostředků o 4,8 mld. Kč a silničních vozidel o 3,4 mld. Kč). Nepříznivě se naopak vyvíjela bilance obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím, u které byl zaznamenán pokles aktiva o 1,9 mld. Kč, a bilance s polotovary a materiály, kde se snížilo kladné saldo o 1,8 mld. Kč. Deficit s chemickými výrobky se prohloubil o 0,6 mld. Kč.

Saldo zahraničního obchodu se státy EU28 skončilo přebytkem 48,5 mld. Kč a bylo tak meziročně o 0,5 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 5,3 mld. Kč na 30,0 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v květnu meziročně zvýšil o 3,3 % (na 266,4 mld. Kč) a dovoz o 1,5 % (na 249,1 mld. Kč).

lednu až květnu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 95,0 mld. Kč, což představovalo meziroční přírůstek o 11,2 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,7 % a dovoz o 6,2 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v květnu zvýšil vývoz o 3,1 % a dovoz o 2,9 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění klesl vývoz o 0,3 %, zatímco dovoz stoupl o 0,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu a dovozu shodně o 0,1 %.

Vývoz a dovoz přepočtený na eura v květnu meziročně vzrostl o 3,3 % a 3,0 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně nižší o 16,1 % a 16,3 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 300,7 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 265,4 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 3,8 % (6,1 mld. Kč). Vzrostl zejména vývoz silničních vozidel (o 6,0 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů a ostatních dopravních a přepravních prostředků (shodně o 1,8 mld. Kč). Klesl vývoz výpočetní techniky o 2,7 mld. Kč.  Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 4,7 % (5,2 mld. Kč). Vyšší byl především dovoz silničních vozidel (o 2,5 mld. Kč), strojů a zařízení k výrobě energie (o 1,8 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 1,5 mld. Kč). Klesl dovoz ostatních dopravních a přepravních prostředků (o 3,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 13,4 % (3,2 mld. Kč). Dovoz ropy klesl hodnotově o 24,6 %, zatímco naturálně se zvýšil o 3,6 %. Dovoz zemního plynu byl nižší o 15,7 % v hodnotovém vyjádření a o 9,0 % v naturálním vyjádření.

V lednu až květnu byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 6,7 % a o 7,7 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzoph_cr.

 

Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.

Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.

Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 98,9 % firem na straně odeslání a od 98,9 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 a 2015 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí.

 Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.


Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.

Navazující datová sada: 241013-15 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 6. 8. 2015

 

  • cvzo070315.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz