Zahraniční obchod se zbožím - září 2023

Obchodní bilance byla po dvou měsících v přebytku

06.11.2023
Kód: 241018-23
 

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 12,8 mld. Kč, což byl meziročně o 25,3 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 15,3 mld. Kč vlivem poklesu cen na světových trzích i nižšího dovezeného množství. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se zvýšil o 4,4 mld. Kč a o stejnou částku se zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními v důsledku přechodu pasiva do aktiva.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles přebytku obchodu s elektřinou o 9,1 mld. Kč. Deficit se zvětšil u obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 1,3 mld. Kč a kladné saldo produktů lesnictví a těžby dřeva se snížilo o 1,2 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v září meziročně zhoršil o 7,6 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 32,8 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 10,2 % na 364,9 mld. Kč a dovoz o 16,0 % na 352,2 mld. Kč. Září 2023 mělo o jeden pracovní den méně než září 2022.

„Díky vyššímu tempu meziročního poklesu u dovozu než u vývozu skončila zářijová obchodní bilance v přebytku. Stejně jako v minulých měsících jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční pokles u elektřiny, na dovozu u ropy a zemního plynu, přičemž oba poklesy jsou způsobeny zejména snížením cen těchto komodit,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 0,6 %, zatímco dovoz klesl o 0,3 %.

V lednu až září 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 76,9 mld. Kč ve srovnání s deficitem 150,2 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Od začátku roku stoupl vývoz o 0,9 %, zatímco dovoz klesl o 5,8 %.


____________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.
Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.
Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

____________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, pověřen vedením oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
241014-23 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 7. 12. 2023

  • cvzo110623.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz