Zahraniční obchod se zbožím - prosinec 2023

Obchodní bilance za rok 2023 skončila přebytkem

06.02.2024
Kód: 241018-23
 

Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 3,5 mld. Kč, což byl meziročně o 5,9 mld. Kč lepší výsledek.

Za rok 2023 vykázala obchodní bilance přebytek 122,8 mld. Kč ve srovnání s deficitem 204,8 mld. Kč v předchozím roce. Od začátku roku 2023 vzrostl meziročně vývoz o 0,6 %, zatímco dovoz klesl o 6,6 %,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) v prosinci příznivě ovlivnil zejména meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o 7,0 mld. Kč (v důsledku poklesu cen na světových trzích). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 4,4 mld. Kč a deficit obchodu s chemickými látkami a přípravky se meziročně zmenšil o 2,8 mld. Kč. 

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně nižší přebytek obchodu s elektrickou energií o 9,2 mld. Kč (v důsledku poklesu cen). Dále se zvětšil deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,2 mld. Kč a kladné saldo obchodu s pryžovými a plastovými výrobky kleslo o 1,2 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v prosinci meziročně snížil o 14,4 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 20,0 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 7,2 % na 317,7 mld. Kč a dovoz o 8,9 % na 314,2 mld. Kč. Prosinec 2023 měl o dva pracovní dny méně než prosinec 2022.

„Přestože celkový vývoz i dovoz meziročně nadále klesal, zachovala si obchodní bilance v prosinci kladný výsledek. Výraznější meziroční pokles jsme zaznamenali například u vývozu počítačů či strojů a zařízení. U dovozu došlo stejně jako v předchozím měsíci k poklesu zejména u elektrických zařízení a ropy a zemního plynu.“ říká Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,6 % a dovoz o 4,2 %.

____________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

 

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)
Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance  tel. 274 054 144 , e-mail: jana.mazankova@czso.cz
Datové zdroje:
Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr
241014-23 Zahraniční obchod ČR
podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 8. 3. 2024

 

  • cvzo020624.docx
  • Přílohy:
  • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu se zbožím (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
  • Vyjádření Miluše Kavěnové, ředitelky odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz