Zahraniční obchod - březen 2018

Vývoz i dovoz meziročně opět klesl

09.05.2018
Kód: 241018-18
 

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,7 mld. Kč, který byl meziročně o 6,0 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo zejména meziroční snížení kladného salda obchodu s motorovými vozidly o 4,9 mld. Kč, ostatními dopravními prostředky o 2,2 mld. Kč a stroji a zařízeními o 1,9 mld. Kč. Deficit bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty se prohloubil o 1,0 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl především nižší schodek v obchodu s ropou a zemním plynem o 1,8 mld. Kč a chemickými látkami a přípravky o 1,6  mld. Kč. Přebytek obchodu s elektrickými zařízeními vzrostl o 1,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v březnu přebytkem 60,7 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,0 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 0,3 mld. Kč na 40,2 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,1 % a dovoz o 2,7 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,3 % a stagnaci dovozu.

V meziročním srovnání klesl v březnu vývoz o 7,9 % (na 308,2 mld. Kč) a dovoz o 6,6 % (na 289,5 mld. Kč). Březen 2018 měl o dva pracovní dny méně než březen předchozího roku.

V lednu až březnu 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 55,6 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 11,4 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně snížil vývoz o 2,3 % a dovoz o 1,1 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.


Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v březnu 2018 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 7,5 % a dovoz o 8,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 366,3 mld. Kč a dovoz zboží 319,1 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v únoru 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

___________________
Poznámky:
1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 a 2018 jsou předběžné. 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Karel Král, ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@czso.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady:
241013-18 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

241014-18 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 6. 2018

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz