Služby - 4. čtvrtletí 2012

Tržby za služby klesly v roce 2012 o 0,6 %

07.02.2013
Kód: r-9001-12
 
Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 1,6 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se snížily o 2,5 %, bez očištění o 2,3 %. Na celkový vývoj měl největší vliv pokles tržeb v profesních, vědeckých a technických činnostech.
Za celý rok 2012 se tržby ve službách meziročně snížily o 0,6 %.

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně klesly o 1,6 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se snížily o 2,5 % (ve 4. čtvrtletí roku 2012 bylo o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby poklesly o 2,3 %.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování klesly o 1,3 % zejména díky poklesu v pozemní a potrubní dopravě (o 2,6 %). Dvouciferný pokles zaznamenala letecká doprava (o 11,9 %). Nižší tržby vykázaly také poštovní a kurýrní činnosti (o 2,5 %). Růst byl zaznamenán u skladování a vedlejších činností v dopravě (o 2,1 %). Pokračoval růst tržeb vodní dopravy (nyní o 4,4 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 2,9 %. Pokles byl ovlivněn především vývojem ve stravování a pohostinství, kde tržby klesly o 6,6 %. Naopak v ubytování pokračoval růst tržeb započatý ve 3. čtvrtletí 2010, tentokrát o 3,7 %;

- na poklesu tržeb informačních a komunikačních činností o 0,8 % se podílela všechna odvětví s výjimkou činností v oblasti informačních technologií (růst o 3,3 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií, a tvorby programů a vysílání (růst o 16,3 %). Největší pokles tržeb vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, a to o 8,0 %. Pokles tržeb se nevyhnul ani telekomunikačním činnostem (o 4,8 %), informačním činnostem (o 4,1 %) a vydavatelským činnostem (o 1,3 %);

- tržby v činnostech v oblasti nemovitostí se snížily o 6,4 %. Tržby pronájmu nemovitostí poklesly o 9,5 %, realitní kanceláře naopak poprvé po 6 čtvrtletích zaznamenaly mírný růst (o 0,7 %);

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti 2 ) poklesly o 3,9 %. Pokles zaznamenaly všechny skupiny s výjimkou reklamy a průzkumu trhu (nárůst o 0,6 %). Nejvíce se snížily tržby za vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 8,7 %) a za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 8,4 %), objemově významné architektonické a inženýrské služby poklesly o 4,7 %;

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) se snížily o 1,7 %. K poklesu nejvíce přispěly činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (pokles o 4,7 %), dále cestovní kanceláře a agentury (pokles o 3,5 %) a administrativní a kancelářské činnosti (pokles o 2,8 %). Vzrostly tržby pracovních agentur (o 3,8 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny stagnovaly.

Vývoj v roce 2012

V roce 2012 se tržby ve službách 1) meziročně snížily o 0,6 %. Stejně jako ve 4. čtvrtletí měl největší vliv na vývoj služeb pokles tržeb profesních, vědeckých a technických činností. Růst vykázaly pouze doprava a skladování a administrativní a podpůrné činnosti.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- růst tržeb v dopravě a skladování o 0,9 % ovlivnilo především skladování a vedlejší činnosti v dopravě, které vykázaly růst ve všech čtvrtletích (celkově o 5,3 %). Nárůst zaznamenala také vodní doprava (o 5,5 %). Tržby pozemní a potrubní dopravy klesaly od druhého čtvrtletí, celkově poklesly o 0,8 %. Snížení tržeb bylo zaznamenáno také u letecké dopravy (o 7,4 %) a u poštovních a kurýrních činností (o 3,8 %);

- tržby za celou sekci ubytování, stravování a pohostinství klesly o 2,2 %, vývoj uvnitř sekce byl však diametrálně odlišný. Zatímco v ubytování se dařilo, tržby rostly kromě června po celý rok 2012 a celkově se zvýšily o 4,7 %, tak ve stravování a pohostinství se tržby snížily o 6,2 %. Dlouhodobý pokles stravovacích a pohostinských služeb započal již v roce 2008 a od té doby s mírnými výkyvy (leden a duben 2011) přetrval až do konce roku 2012.

- tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 0,4 %. Pokles ovlivnily zejména telekomunikační činnosti (snížení o 3,1 %) a informační činnosti (o 6,6 %), které zahrnují např. činnosti související s webovými portály, zpracováním dat a hostingem. Snížily se i vydavatelské činnosti (o 2,9 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 6,8 %). Ve všech čtvrtletích vykazovaly růst tržeb činnosti v oblasti informačních technologií (celkově o 4,1 %) a tvorba programů a vysílání, která dosáhla dvouciferného růstu ve všech čtvrtletích roku 2012;

- v činnostech v oblasti nemovitostí pokračoval dlouhodobý pokles, za celý rok tržby klesaly o 4,7 %. Tržby za pronájem a správu nemovitostí začaly po mírném nárůstu v 1. čtvrtletí postupně klesat a v ročním součtu se snížily o 4,5 %. Realitní kanceláře zaznamenaly pokles o 5,1 %;

- tržby v odvětví profesních, vědeckých a technických činností 2) se snížily o 3,0 %, pokles zaznamenaly všechny skupiny. Největší vliv na tento vývoj měl pokles právních a účetnických činností (o 4,3 %) a tzv. ostatních profesních, vědeckých a technických činností (o 6,7 %). Nejmenší pokles zaznamenaly architektonické a inženýrské služby (o 1,4 %) a reklama a průzkum trhu (o 1,5 %), u obou skupin šlo o menší pokles než za rok 2011;

- tržby administrativních a podpůrných činností 3) se zvýšily o 2,1 %. Vzrostly tržby za služby cestovních kanceláří (o 2,2 %), administrativní a kancelářské činnosti (o 1,9 %) a za činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 1,4 %). Nárůst ve všech čtvrtletích zaznamenaly pracovní agentury (roční nárůst o 12,3 %), naopak pokles ve všech čtvrtletích vykázaly bezpečnostní agentury (roční pokles o 2,7 %). Snížily se i tržby v oboru pronájmu a operativního leasingu (o 2,0 %).

Upozornění:
Počínaje Rychlou informací za 1. čtvrtletí 2013 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2005 budou nově poměřovány k průměru roku 2010, dojde i k použití váhového schématu roku 2010. V souladu s metodikou Eurostatu bude na nových vahách proveden zpětný přepočet do roku 2009, což bude mít za následek revizi bazických i meziročních indexů. Historická data před rokem 2009 budou propojena pomocí přepočítacích můstků a meziroční indexy proto zůstanou nezměněny.
________________________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 4. čtvrtletí 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2013
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2013
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006). ( /csu/czso/slu_cr_br2005 )
Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2013  • cslu020713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz