Služby - 4. čtvrtletí 2022

Tržby ve službách v roce 2022 vzrostly o 8,1 %

09.02.2023
Kód: 180030-22
 

Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 1,4 %, mezičtvrtletně klesly o 0,8 %. Za celý rok 2022 se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 8,1 %.

„Oproti roku 2021 vzrostly tržby ve službách o 8,1 %. Nejvyšší příspěvek k růstu vykázalo odvětví dopravy a skladování s meziročním navýšením tržeb o 10,6 %, zejména pak skladování a vedlejší činnosti v dopravě s růstem o 11,4 % a pozemní a potrubní doprava s růstem o 9,1 %,“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

„Druhý nejvyšší příspěvek k růstu tržeb ve službách zaznamenalo odvětví administrativních a podpůrných činností s navýšením o 15,1 %, v rámci toho rostly nejvíce cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační činnosti, kde se tržby v roce 2022 zvýšily o 120,8 %,dodává Tomáš Harák.

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 0,8 %. Pokles byl způsoben nižšími tržbami v odvětví dopravy a skladování, ostatní odvětví služeb stagnovala nebo rostla.

Meziročně tržby po očištění o kalendářní vlivy vzrostly o 1,4 %. Meziroční růst zaznamenala většina odvětví služeb s výjimkou odvětví profesních, vědeckých a technických činností.


V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující: 

 • v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 0,3 %. Dvouciferný růst zaznamenala letecká doprava (o 40,3 %) a vodní doprava (o 39,7 %). Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě tržby vzrostly o 3,7 %. Naopak meziroční pokles tržeb zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 2,9 %) a skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 4,3 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 8,8 %. Růst tržeb byl vyšší v ubytování (o 20,4 %) než ve stravování a pohostinství (o 5,1 %);
 • v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 1,7 %. Nejvyššího meziročního růstu tržeb o 6,0 % dosáhly činnosti v oblasti informačních technologií, které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Telekomunikační činnosti stagnovaly (růst o 0,2 %). Pokles tržeb vykázaly informační činnosti (o 1,6 %), vydavatelské činnosti (o 2,2 %), hudební a filmový průmysl (o 6,6 %) a tvorba programů a vysílání (o 18,2 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 3,6 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) klesly tržby o 1,4 %. Nejvyšší pokles tržeb vykázaly reklamní agentury a průzkum trhu o 9,6 %. Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru meziročně klesly o 1,5 % a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 1,4 %. Tržby právních a účetnických činností vzrostly o 0,4 %. Nejvyšší nárůst o 2,4 % zaznamenaly architektonické, inženýrské činnosti a technické zkoušky a analýzy;
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 5,1 %. Největší nárůst o 52,6 % zaznamenaly cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti. Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání vzrostly o 2,4 %, bezpečnostní a pátrací agentury o 1,2 % a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny o 0,4 %. Naopak meziroční pokles zaznamenaly činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,2 % a agentury práce o 4,3 %.

 
______________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za 4. čtvrtletí 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/1-slu_m2013
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935 nebo 732349448, e- mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 1. 2023
Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31030
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2023

 • cslu090223.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy, kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy, stálé ceny)
 • Graf 2 Tržby ve službách (meziroční indexy, stálé ceny)
 • Graf 3 Tržby ve službách – mezinárodní srovnání (bazické indexy, sezónně očištěno, běžné ceny)
 • Graf 4 Tržby ve službách – příspěvky vybraných odvětví CZ-NACE k meziroční změně (kalendářně očištěné údaje, stálé ceny)
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ, 1. část
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Tomáše Haráka, vedoucího oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ, 2. část
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz