Služby - 4. čtvrtletí 2017

Tržby ve službách v roce 2017 rostly o 3,6 %

08.02.2018
Kód: 180030-17
 

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily reálně o 1,9 %, bez očištění o 1,8 %.
Za celý rok 2017 se tržby ve službách meziročně reálně zvýšily o 3,6 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 0,1 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce kromě informačních a komunikačních činností.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 1,9 %. Rostly všechny sekce, nejvýrazněji však ubytování, stravování a pohostinství a administrativní a podpůrné činnosti.
 

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 1,8 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

- v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 2,2 %. K celkovému růstu nejvíce přispěl vývoj tržeb ve skladování a ve vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby vzrostly o 2,0 %. Zvýšení tržeb zaznamenaly také poštovní a kurýrní činnosti (o 10,1 %), letecká doprava (o 7,3 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 1,0 %). Naopak pokles tržeb byl vykázán ve vodní dopravě (o 5,9 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 2,9 %. V ubytování tržby vzrostly o 4,1 % a ve stravování a pohostinství o 2,2 %;

- v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 1,6 %. Již šestnácté čtvrtletí v řadě vykázaly růst informační činnosti (nyní o 5,5 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Zvýšení tržeb zaznamenaly také činnosti v oblasti informačních technologií (o 2,7 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT, dále telekomunikační činnosti (o 1,6 %) a vydavatelské činnosti (o 0,4 %). Tržby naopak klesly tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 9,1 %) a tvorbě programů a vysílání (o 6,5 %);

- v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 1,4 %. Tento vývoj zapříčinilo navýšení tržeb v činnostech realitních kanceláří a správy nemovitostí o 6,1 %. Naopak tržby za pronájem nemovitostí klesly o 0,3 %;

- v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 1,1 %. V této sekci se nejvíce dařilo právním a účetnickým činnostem (nárůst o 4,6 %). Vyšší tržby zaznamenaly i ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,2 %) a také objemově významné architektonické a inženýrské činnosti (o 2,8 %). K poklesu tržeb došlo v činnostech vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,9 %) a také v reklamních agenturách a průzkumu trhu (o 5,3 %);

- v administrativních a podpůrných činnostech3) tržby vzrostly o 2,4 %. Navýšení tržeb podporovaly především administrativní a kancelářské činnosti (růst o 5,8 %), které meziročně rostly již od počátku roku 2015. Tržby se zvýšily také v činnostech souvisejících se stavbami a úpravou krajiny (o 5,1 %), kam patří zejména úklidové činnosti, a také v pronájmu a operativním leasingu (o 4,5 %). Snížení tržeb naopak zaznamenaly bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,4 %), cestovní agentury (o 1,6 %) a také pracovní agentury (o 1,6 %), kterým tržby klesaly naposledy v 1. čtvrtletí roku 2010.
 

Vývoj v roce 2017

V roce 2017 se tržby ve službách1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,0 %, bez očištění o 3,6 % (v roce 2017 bylo ve srovnání s rokem 2016 o dva pracovní dny méně).
 

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování vzrostly o 3,2 %, především díky vývoji ve skladování a ve vedlejších činnostech v dopravě (růst o 4,1 %). Za celý rok 2017 se zvýšily tržby také letecké dopravě (o 10,5 %), poštovním a kurýrním činnostem (o 4,2 %) a i objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava zaznamenala růst (o 1,8 %). Pokles zaznamenala pouze vodní doprava, a to o 0,3 %;

- v celé sekci ubytování, stravování a pohostinství se tržby meziročně zvýšily o 8,0 %. Růst zaznamenaly jak tržby ve stravování a pohostinství (o 8,1 %), tak i v ubytování (o 7,9 %);

- k růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 3,5 % nejvíce přispěl vývoj činností v oblasti informačních technologií (růst o 5,3 %), zvýšení vykázaly také informační činnosti (o 8,3 %), telekomunikační činnosti (o 2,7 %) a vydavatelské činnosti (o 2,1 %). Pokles tržeb zaznamenal filmový a hudební průmysl (o 12,6 %) a také tvorba programů a vysílání (o 0,3 %);

- v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 1,7 %. Růst tržeb podpořily jak realitní kanceláře a správa nemovitostí (růst o 4,5 %), tak i pronájem nemovitostí (růst o 0,7 %);

- v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 1,8 %. Nejvýrazněji rostly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 6,6 %), následovány právními a účetnickými činnostmi (o 4,7 %). Dařilo se také architektonickým a inženýrským činnostem (růst o 0,6 %) a odvětví vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (růst o 0,2 %). Jediným odvětvím, které v této sekci na vyšší tržby nedosáhlo, byla reklama a průzkum trhu (pokles o 0,2 %);

- v administrativních a podpůrných činnostech3) tržby vzrostly o 6,4 %. V této sekci rostla všechna dílčí odvětví, nejvíce však pracovní agentury (růst o 10,1 %), kterým se v první polovině roku tržby meziročně zvyšovaly dokonce dvouciferným tempem (o 17,3 %). Druhým odvětvím s nejvýraznějším nárůstem (o 8,8 %) byly cestovní agentury, jimž se dařilo zejména v jarních a letních měsících roku. Z hlediska velikosti tempa růstu dále následovaly administrativní a kancelářské činnosti (7,0 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (5,7 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (1,3 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (0,5 %).
 

* * *
 

Počínaje Rychlou informací za 1. čtvrtletí 2018 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 budou nově poměřovány k průměru roku 2015, dojde i k použití váhového schématu roku 2015.

 

__________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 4. čtvrtletí 2017 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2017 budou známy v červnu 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 1. 2018
Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2018
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)

Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2018

 

  • cslu020818.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
  • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
  • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz