Měsíční indexy tržeb v odvětví služeb - Metodika

 

(zahrnuje sekce H + I +J +L + M + N bez CZ-NACE 72, 75) v CZ- NACE Rev. 2

Změna bazického období od roku 2018:
V roce 2018 došlo ke změně bazického období krátkodobých statistik, což představuje standardní krok prováděný v pětileté periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému.

  • Základní období u bazických indexů se změnilo z průměru roku 2010 na průměr roku 2015.
  • Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2015.
  • V souladu s manuálem Eurostatu ke krátkodobým statistikám byly nové váhy využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2014. To mělo za následek revizi dat za roky 2014-2017.
  • Data za roky 2000-2013 byla s aktualizovanými výsledky propojena za pomoci přepočítacích můstků metodou annual overlap. Vlastností této metody je, že meziroční indexy 2014/2013 za celoroční kumulace zůstávají po propojení stejné jako u původních dat a také se nemění průběh řad za roky 2000-2013, tzn. po propojení se nemění meziroční indexy. Důsledkem změny však je, že historické řady před rokem 2014 ztrácí aditivitu, tzn. nejsou agregovatelné pomocí aktuálního váhového schématu.

I. Základní vymezení odvětví zařazovaných do služeb podle CZ-NACE

Podle nejobecnější definice jsou pod pojmem služby chápány činnosti klasifikované v sekcích H až S odvětvové klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. Rozsah ekonomických činností sledovaných měsíčními statistickými dotazníky se odvíjí od aktuálních předpisů Eurostatu ke krátkodobým statistikám, které nepožadují data za všechna odvětví. S ohledem na tyto požadavky poskytuje konjunkturální statistika služeb informace o vývoji tržeb v podnicích s převažující činností v oblasti dopravy a skladování (CZ-NACE sekce H), ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE sekce I), informační a komunikační činnosti (CZ-NACE sekce J), činnosti v oblasti nemovitostí (CZ-NACE sekce L), profesní, vědecké a technické činnosti (CZ-NACE sekce M bez 72 a 75) a administrativní a podpůrné činnosti (CZ-NACE sekce N).

II. Zdroj dat a definice sledovaného ukazatele

Zdrojem dat pro výpočet měsíčního indexu tržeb je statistické zjišťování SP 1-12 s přílohami, které je společné pro odvětví obchodu, ubytování, stravování, dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností a tržních služeb. Měsíčně jsou sledovány celkové tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb v příslušném měsíci. Vstupní dotazník, který je zaslán jako příloha jednotkám poprvé zahrnutým do výběru, obsahuje ukazatele o převažující činnosti vykazující jednotky a o tržbách v jednotlivých měsících předchozího roku. Tržby jsou zjišťovány bez DPH.
Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na
http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1

III. Tvorba základního a výběrového souboru

Základní soubor je tvořen jednotkami, které jsou považovány za aktivní, spadají do výše uvedených odvětví a podnikají za účelem zisku. Vykazující jednotky jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů. Výběrová strata jsou definována velikostí jednotky (počtem zaměstnanců) a převažující činností. Výběr je prováděn v každém stratu zvlášť. Plošně jsou do výběru zařazovány jednotky s 50 a více zaměstnanci a také ty jednotky, jichž je ve stratu nízký počet. Od roku 2009 jsou do výběru plošně zařazeny také jednotky s ročním obratem větším nebo rovno 250 mil. Kč. V ostatních skupinách podniků je používán proporcionální výběr související s velikostí tržeb známých z administrativního zdroje dat. Pravděpodobnost zařazení jednotky do výběru je pak přímo úměrná jejímu podílu tržeb na celkových tržbách všech jednotek ve stratu. Tím je zajištěno, že jednotky s nadprůměrnými tržbami mají vyšší pravděpodobnost zařazení do výběru než jednotky s malými tržbami, které tak nejsou zbytečně administrativně zatěžovány. Význam malých podniků však není podhodnocován, neboť součiny vah jednotlivých podniků a jejich tržeb si jsou v rámci strat rovny.

Kritérium pro plošné zařazování jednotek do výběru je aplikováno i v průběhu sledovaného roku, základní a výběrový soubor jsou tudíž pravidelně aktualizovány o nově vzniklé jednotky odpovídající tomuto kritériu.

Výběrový soubor neobsahuje subjekty patřící do nepodnikatelské sféry (organizační složky státu, příspěvkové organizace částečně financované ze státního či územních rozpočtů a neziskové organizace.

IV. Popis výpočtu indexů tržeb

Index tržeb udává, jak se změnily (zvýšily nebo snížily) tržby ve sledovaném období v porovnání se srovnávací základnou. Podle typu indexu se srovnávací základnou rozumí buď stejné období předchozího roku (meziroční index) nebo průměrné období bazického roku (bazický index).
Index tržeb slouží pro analýzy krátkodobého vývoje a možné predikce budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích.

Výpočet indexů:
Za každou nejnižší agregaci CZ-NACE jsou pro jednotlivé měsíce vypočteny meziroční indexy tržeb v běžných cenách. Pro tyto CZ-NACE jsou používány meziroční cenové deflátory pro jednotlivé měsíce běžného roku a pro bazický rok cenové deflátory jednotlivých měsíců k průměru roku. Absolutní hodnoty měsíčních tržeb v běžných cenách za nejnižší agregace CZ-NACE jsou pomocí zřetězených deflátorů převáděny do cenové hladiny bazického roku. Sčítáním nejnižších agregací absolutních hodnot tržeb ve stálých cenách v jednotlivých měsících se získají vyšší agregace CZ-NACE, z nichž se vypočtou meziroční indexy tržeb ve stálých cenách. V bazickém roce platí, že součet měsíčních tržeb agregovaných CZ-NACE v běžných cenách se rovná součtu jejich tržeb ve stálých cenách. K přepočtu tržeb do stálých cen byly použity cenové deflátory bez DPH k bázi roku 2015.

V. Zpětné opravy, revize

V souladu s politikou revizí ČSÚ jsou ve zjišťování SP 1-12 prováděny běžné revize, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dříve publikovaného údaje zahrnutím pozdě došlých dotazníků do zpracování a opravením chybně vykázaných dat. Se zpracováním únorových dat je prováděna revize lednových dat. V případě potřeby se provádějí revize dat se zpracováním prvního měsíce, který následuje po publikování čtvrtletních dat, např. se zpracováním dubnových dat se revidují data za leden až březen. Definitivní údaje jsou publikovány po zpracování všech měsíců sledovaného roku, nejpozději v červnu následujícího roku.

VI. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast krátkodobých statistik je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách. V rámci tohoto Nařízení jsou členské státy Unie povinné poskytovat informace o vývoji obratu v odvětvích maloobchodu (v běžných a stálých cenách) v měsíční periodicitě. Ukazatel publikovaný ČSÚ je mezinárodně metodicky srovnatelný.

VII. Sezónní očišťování

Velikost tržeb v průběhu roku má v některých odvětvích silně sezónní charakter (například letecká doprava apod.). Pro zjištění dlouhodobějších trendů, ale i pro možnost porovnání vývoje jednotlivých měsíců či čtvrtletí mezi sebou, používá ČSÚ sezónně očištěné údaje, kdy se pomocí matematického modelu od původní „hrubé“ řady oddělí ta část tržeb, která je způsobena rozdílným počtem pracovních dní v měsíci a sezónním výkyvem. Po provedení sezónního očištění lze pak vzájemně porovnat nejen meziroční, ale i meziměsíční (mezičtvrtletní) vývoj. Při zveřejnění očištěných časových řad dochází ke zpětnému přepočtu dat za předchozích 14 měsíců. S revizí roku dochází ke změně modelu očišťování a tudíž i k přepočtu celé časové řady.


Sezónní očištění se provádí metodou TRAMO/SEATS, jejíž používání je také doporučeno Eurostatem. V ČSÚ se používá programová aplikace JDEMETRA+, verze 2.1.0. Aplikována je tzv. nepřímá metoda, kdy sezónní očištění probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.

VIII. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Výsledky měsíčních šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ze čtvrtletních respektive ročních šetření. Měsíční údaje jsou požadovány (z důvodů dodržení publikačních výstupů) v termínech, kdy podniky nemají k dispozici přesná čísla za sledované období a jsou proto nahrazovány kvalifikovanými odhady. Navíc data ze čtvrtletních a ročních zjišťování jsou při definitivním zpracování, které se provádí dva roky po skončení sledovaného roku, upravována podle posledních dostupných administrativních dat.

IX. Typy zveřejňovaných údajů
Výsledky z měsíčního šetření jsou zveřejňovány:

1) V Rychlých informacích
Služby
2) V časových řadách na internetových stránkách ČSÚ: Doprava, inf. a komunikační činnosti, Služby, Tržní služby

3) V časových řadách ve Veřejné databázi ČSÚ
4) Jsou pravidelně zasílány do databází Eurostatu
5) V dalších dokumentech na internetu

X. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Váhy odvětví na celkových tržbách za služby v bazickém roce (2015)

Eurostat: Metadata k sériím podle Nařízení Rady č. 1165/98 (anglicky)
Tržby ve službách (série D120)

Eurostat:
Legislativa EU ke krátkodobým statistikám (anglicky)

Eurostat:
Manuál ke krátkodobým statistikám (anglicky)


Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel.: 274052691, e-mail:
jana.gotvaldova@czso.cz