Služby - 4. čtvrtletí 2016

Tržby ve službách v roce 2016 rostly o 1,2 %

08.02.2017
Kód: 180030-16
 

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,5 %, stejně jako bez očištění. Nejvýraznější růst tržeb zaznamenala sekce ubytování, stravování a pohostinství. Za celý rok 2016 se tržby ve službách zvýšily reálně meziročně o 1,2 %.

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,1 %. Tržby po očištění o vliv počtu pracovních dní se meziročně zvýšily o 1,5 %, stejně jako bez očištění (ve 4. čtvrtletí 2015 i 2016 byl shodný počet pracovních dní). Nejvyššího meziročního růstu tržeb dosáhlo ubytování, stravování a pohostinství.
 

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- dopravě a skladování se tržby zvýšily o 2,2 %. Růstu bylo dosaženo především díky vývoji ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby vzrostly o 5,4 %. Zvýšení tržeb zaznamenaly také poštovní a kurýrní činnosti (o 2,7 %), letecká doprava (o 2,4 %) a vodní doprava (o 7,2 %). Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava stagnovala;

- ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 6,3 %. K růstu přispěl vývoj tržeb jak v ubytování (o 6,4 %), tak i ve stravování a pohostinství (o 6,3 %);

- tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 0,4 %. Již dvanácté čtvrtletí v řadě zaznamenaly nárůst informační činnosti (nyní o 12,2 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Zvýšení tržeb dosáhly také telekomunikační činnosti (o 2,8 %), tvorba programů a vysílání (o 2,2 %) i vydavatelské činnosti (o 1,9 %). Naopak tržby se snížily tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 17,4 %) a činnostem v oblasti informačních technologií (o 1,6 %), kam se řadí např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT;

- tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 0,3 %. Vývoj této sekce ovlivnilo především snížení tržeb realitních kanceláří a správy nemovitostí o 2,0 %. Naopak tržby za pronájem nemovitostí meziročně vzrostly o 0,4 %;

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti2) se snížily o 0,7 %, a to zejména vlivem objemově nejvýznamnějších architektonických a inženýrských činností, které klesly o 5,6 %. Meziročně nižší tržby zaznamenalo i odvětví vedení podniků a poradenství v oblasti řízení, a to o 2,9 %. Ostatní odvětví této sekce vzrostla, nejvíce právní a účetnické činnosti (o 5,1 %), následně pak ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,1 %) a reklamní agentury a průzkum trhu (o 3,3 %);

- v oblasti administrativních a podpůrných činností3) rostly tržby všem dílčím odvětvím, celkem o 4,9 %. Nejvýraznější růst zaznamenaly pracovní agentury (o 11,1 %), kterým se tržby zvyšovaly nepřetržitě již od druhého čtvrtletí roku 2010. Vyšších tržeb dosáhly také činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,7 %). Po čtyřech letech poklesu přišlo oživení činností cestovních agentur a kanceláří (růst o 4,7 %). Růst vykázaly i činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,8 %), administrativní a kancelářské činnosti (o 2,2 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,7 %).

 

Vývoj v roce 2016

V roce 2016 se tržby ve službách1) reálně meziročně zvýšily o 1,2 %. Na růstu se podílela všechna odvětví služeb s výjimkou profesních, vědeckých a technických činností.  
 

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování vzrostly o 1,1 %, především v důsledku vývoje ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (růst o 3,7 %). Za celý rok 2016 se zvýšily tržby také letecké dopravě (o 1,0 %) a vodní dopravě (o 3,5 %). Naopak nižší tržby zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti, kterým tržby klesaly již pátým rokem (nyní o 1,0 %). Po předchozích třech letech růstu se snížily tržby také pozemní a potrubní dopravě (o 0,3 %);

- v celé sekci ubytování, stravování a pohostinství se tržby meziročně zvýšily o 5,3 %. K růstu přispěl vývoj jak ve stravování a pohostinství (o 5,7 %), tak i v ubytování (o 4,4 %). Ve stravování a pohostinství se tržby zvyšovaly ve všech měsících roku, v ubytování byl zaznamenán pokles za měsíce duben a květen;

- na růstu tržeb informačních a komunikačních činností o 1,5 % se podílela všechna odvětví s výjimkou objemově nejvýznamnějších činností v oblasti informačních technologií zahrnující např. programování (pokles o 0,2 %). Nejvyššího meziročního růstu bylo dosaženo v informačních činnostech (o 8,4 %). Tržby se zvýšily také tvorbě programů a vysílání (o 2,9 %), vydavatelským činnostem (o 2,3 %) a tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 2,1 %). Již čtvrtý rok v řadě vykázaly nárůst telekomunikační činnosti (nyní o 1,7 %);

- tržby činností v oblasti nemovitostí vzrostly o 0,9 %. Na růstu se podílely obě skupiny, přičemž objemově významnější pronájem nemovitostí se zvýšil o 0,9 % a tržby realitních kanceláří, kterým se dařilo především v první polovině roku, vzrostly o 1,1 %;

- v odvětví profesních, vědeckých a technických činností2) se tržby snížily o 2,3 %. Celkový pokles způsobil zejména vývoj tržeb v oblasti architektonických a inženýrských činností (o 7,3 %), které klesaly po všechna čtvrtletí roku 2016. Snížily se i tržby za činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 3,9 %). Naopak meziročně vyšší tržby zaznamenaly reklamní agentury a průzkum trhu (o 0,9 %), ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 1,5 %), ale především právní a účetnické činnosti (o 3,3 %), které jako jediné odvětví z této sekce rostly ve všech čtvrtletích;

- tržby administrativních a podpůrných činností3) se zvýšily o 4,4 %. Stejně jako v roce 2015 vzrostly tržby všem odvětvím vyjma cestovních agentur a kanceláří, kde tržby klesly o 3,0 %. Nejvýraznější nárůst již tradičně zaznamenaly pracovní agentury, a to o 11,3 %. Meziroční zvýšení tržeb vykázaly činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 5,6 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 5,2 %), administrativní a kancelářské činnosti (o 3,7 %) a také bezpečnostní a pátrací agentury (o 2,9 %).
 

________________________

Upozornění:

Počínaje Rychlou informací za 1. čtvrtletí 2017 ČSÚ rozšíří rozsah publikovaných informací. Text Rychlých informací bude rozšířen o sezónně a kalendářně očištěná data.  Součástí RI bude nová tabulka kalendářně očištěných meziročních indexů za sekce (tab. č. 3).  Časové řady, které se publikují spolu s RI, budou doplněny o řady bazických indexů kalendářně a sezónně očištěných dat.

 

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

 

Poznámky:
Data za 4. čtvrtletí 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2016 budou známy v červnu 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 1. 2017
Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2017
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 11. 5. 2017

  • cslu020817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz