Služby - 1. čtvrtletí 2013

Meziroční pokles tržeb za služby se prohloubil

09.05.2013
Kód: r-9001-13
 
V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %. Meziročně bez očištění se snížily o 3,0 %, po očištění o vliv pracovních dní o 1,4 %. Nižší tržby než ve stejném období minulého roku zaznamenala všechna odvětví služeb.

V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách 1 ) reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %. Meziročně po očištění o vliv pracovních dní se snížily o 1,4 % (v roce 2012 bylo v 1. čtvrtletí o 2 pracovní a zároveň o 1 kalendářní den více) , bez očištění o 3,0 %. Nižší tržby než ve stejném období minulého roku zaznamenala všechna odvětví služeb.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

- tržby v dopravě a skladování stagnovaly (pokles o 0,1 %). Růst byl zaznamenán pouze ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 4,1 %) a vodní dopravě (o 14,7 %). Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravě klesly tržby o 0,9 %. V letecké dopravě, která se potýkala s poklesem již čtvrté čtvrtletí, se tržby snížily o 12,5 %. Také v poštovních a kurýrních činnostech pokračoval pokles již páté čtvrtletí (nyní o 7,1 %);

- v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 0,8 %. Snížení bylo ovlivněno vývojem tržeb ve stravování a pohostinství (pokles o 2,1 %), naopak v ubytování pokračoval růst o 2,4 %;

- tržby informačních a komunikačních činností poklesly o 2,7 %. Nejvíce se na snížení tržeb podílelo odvětví telekomunikačních činností (snížení o 4,1 %). Pokles byl zaznamenán také u vydavatelských činností (o 6,0 %), tvorby programů a vysílání (o 4,8 %) a u tzv. filmového a hudebního průmyslu (o 1,2 %). Po deseti čtvrtletích nepřetržitého růstu se tržby v oblasti informačních technologií snížily o 1,5 %. Informační činnosti, do kterých patří například tiskové agentury, webové portály a webhosting, naopak vzrostly o 1,6 %;

- tržby činností v oblasti nemovitostí se snížily o 6,7 %. Klesly tržby jak za pronájem nemovitostí (o 7,1 %), tak i za služby realitních kanceláří (o 5,7 %);

- tržby za profesní, vědecké a technické činnosti 2) se snížily o 6,3 %. Pokles zaznamenaly všechny činnosti, nejvíce reklama a průzkum trhu (o 12,8 %). Tržby za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti klesly o 5,1 %, za právní a účetnické činnosti o 4,8 % a za architektonické a inženýrské služby o 4,2 %;

- tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností 3 ) se snížily o 3,2 %. Vzrostly tržby bezpečnostních agentur (o 1,6 %), pracovních agentur (o 1,5 %) a úklidových firem (o 0,5 %). Poklesly naopak tržby za služby cestovních kanceláří a agentur (o 6,6 %), za činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 6,0 %) a za administrativní a kancelářské činnosti (o 5,4 %).

Upozornění:
Počínaje Rychlou informací za 1. čtvrtletí 2013 došlo ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2005 jsou nově poměřovány k průměru roku 2010, došlo i k použití váhového schématu roku 2010. V souladu s metodikou Eurostatu byl na nových vahách proveden zpětný přepočet do roku 2009, což mělo za následek revizi bazických i meziročních indexů. Více informací v Metodice.
_________________________________

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ-NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.
3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ-NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.


Poznámky:
Data za 1. čtvrtletí 2013 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v červnu 2014.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 4. 2013
Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2013
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
( /csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb )
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2013  • cslu050913.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz