Služby - 4. čtvrtletí 2014

Tržby ve službách v roce 2014 rostly o 0,6 %

09.02.2015
Kód: 180030-14
 

Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,4 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní se meziročně snížily o 0,7 %, bez očištění o 1,1 %. Na celkový vývoj měl největší vliv pokles tržeb v dopravě a skladování a profesních, vědeckých a technických činnostech.

Za celý rok 2014 se tržby ve službách zvýšily reálně meziročně o 0,6 %.

 Ve 4. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách1) reálně mezičtvrtletně klesly o 0,4 %.  Po očištění o vliv počtu pracovních dní se tržby meziročně snížily o 0,7 % (ve 4. čtvrtletí 2014 bylo o jeden pracovní den méně než ve stejném období předchozího roku), bez očištění o 1,1 %. Růst zaznamenala pouze odvětví informačních a komunikačních činností a administrativních a podpůrných činností.

 Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

-        tržby v dopravě a skladování se snížily o 2,3 %. Pokles byl ovlivněn především vývojem ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě, kde tržby klesly (o 6,6 %) poprvé po 12-ti čtvrtletích růstu. Klesly také tržby poštovních a kurýrních činností (o 0,3 %). Naopak nárůst vykázala vodní doprava (o 7,4 %), letecká doprava (o 3,0 %) a pozemní a potrubní doprava (o 0,3 %);

-        ubytování, stravování a pohostinství se tržby snížily o 0,6 %. V ubytování pokračoval růst o 3,7 %; ve stravování a pohostinství tržby i nadále klesaly, a to o 2,8 %;

 -        tržby informačních a komunikačních činností se zvýšily o 1,4 %. Dvouciferný růst zaznamenala tvorba programů a vysílání. Pokračoval nárůst tržeb vydavatelských činností (o 5,7 %), informačních činností (o 2,8 %) a činností v oblasti informačních technologií (o 2,2 %), které zahrnují např. programování, správu počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Naopak pokles vykázaly telekomunikační činnosti (o 0,5 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 17,0 %);

 -        tržby  činností v oblasti nemovitostí se snížily o 1,3 %. Tržby za pronájem nemovitostí klesly o 2,2 %, naopak tržby realitních kanceláří se zvýšily o 1,2 %;

 -        tržby za profesní, vědecké a technické činnosti2) klesly o 2,1 %. Nárůst vykázala reklama a průzkum trhu (o 2,0 %) a tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 1,5 %). Klesly tržby za vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 8,6 %), za architektonické a inženýrské služby (o 2,8 %) i za právní a účetnické činnosti (o 2,5 %);

 -        tržby v odvětví administrativních a podpůrných činností3) vzrostly o 0,1 %. K celkovému růstu přispěly tržby pracovních agentur (o 5,4 %), firem podnikajících v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 4,9 %) a firem vyvíjejících činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 4,1 %). Pokles zaznamenaly cestovní kanceláře a agentury (o 5,4 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 4,8 %).

 Vývoj v roce 2014

 V roce 2014 se tržby ve službách1) reálně meziročně zvýšily o 0,6 %, přičemž jde o první nárůst od roku 2008. Největší vliv na celkový růst mělo objemově nejvýznamnější odvětví dopravy a skladování, které vykázalo vyšší tržby již pátý rok v řadě.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

-        na růstu tržeb v dopravě a skladování o 2,1 % se podílela všechna odvětví s výjimkou poštovních a kurýrních činností, které klesaly již třetím rokem (nyní o 4,3 %). Na zvýšení tržeb měl vliv především vývoj objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy (růst o 2,9 %). Za celý rok 2014 rostlo rovněž skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 2,1 %) a to i přesto, že v posledním čtvrtletí zaznamenalo snížení tržeb. Nárůst vykázala také vodní (o 3,1 %) a letecká doprava (o 0,8 %);

 -        v celé sekci ubytování, stravování a pohostinství se tržby mírně zvýšily o 0,1 %. K růstu přispěl vývoj v ubytování, kde se s výjimkou března tržby zvyšovaly a celkově vzrostly o 3,4 %. Naopak ve stravování a pohostinství tržby klesly o 1,5 %, a to přesto, že na počátku roku vykázaly v lednu, únoru a dubnu přechodně růst;

 -    tržby informačních a komunikačních činností vykázaly růst o 1,8 %. Zvýšily se tržby vydavatelských činností (o 6,7 %), tvorby programů a vysílání (o 5,6 %) a informačních činností (o 4,3 %), které zahrnují např. tiskové agentury, webové portály a webhosting. Nárůst zaznamenaly také objemově nejvýznamnější činnosti v oblasti informačních technologií (o 1,9 %) a telekomunikační činnosti (o 0,3 %). Naopak pokles vykázal pouze tzv. filmový a hudební průmysl (o 4,2 %), především díky vývoji v druhém pololetí roku 2014;

 -        tržby činností v oblasti nemovitostí klesly o 1,2 %. Tržby objemově výraznější skupiny pronájmu a správy nemovitostí se snížily o 1,8 %, tržby realitních kanceláří se naopak zvýšily o 0,3 %;

 -        tržby v odvětví profesních, vědeckých a technických činností2) se snížily o 2,8 %. Nárůst vykázala pouze reklama a průzkum trhu (o 1,7 %), ostatní skupiny klesly. Nejvíce se snížily tržby za architektonické a inženýrské služby (o 5,2 %) a za tzv. ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 4,7 %), dále za vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 2,6 %) a za právní a účetnické činnosti (o 2,1 %);

 -          již čtvrtý rok rostly tržby administrativních a podpůrných činností3), které se v roce 2014 zvýšily o 2,2 %. Vzrostly tržby všech skupin s výjimkou cestovních agentur a kanceláří, které zaznamenaly pokles o 7,6 %. Nejvyšší nárůst zaznamenaly činnosti pracovních agentur (o 12,0 %), dále činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 6,2 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 3,2 %). Růst vykázaly i bezpečnostní agentury (o 1,7 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 1,6 %).

 

Poznámky:

Data za 4. čtvrtletí 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:
Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail:  marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail:  jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 1. 2015
Termín ukončení zpracování: 30. 1. 2015
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 11. 5. 20151) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).

2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

3) Pro účely Rychlých informací se do sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti nezahrnují CZ‑NACE 81.3 – Činnosti související s úpravou krajiny.

 

  • cslu020915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby ve službách (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby ve službách (CZ-NACE sekce H+I+J+M+N) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz