Služby - 4. čtvrtletí 2019

Tržby ve službách v roce 2019 rostly o 0,8 %

07.02.2020
Kód: 180030-19
 

Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 0,2 %, bez očištění o 0,7 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 0,2 %.

Za celý rok 2019 se tržby ve službách bez očištění meziročně reálně zvýšily o 0,8 %.

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2019

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy snížily reálně o 0,2 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly pouze sekce informačních a komunikačních činností a sekce ubytování, stravování a pohostinství.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 0,2 % (ve 4. čtvrtletí 2019 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Růst tržeb vykázaly pouze informační a komunikační činnosti.

Meziročně se tržby bez očištění snížily o 0,7 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

-        v dopravě a skladování se tržby snížily o 2,6 %. Nejvíce poklesly tržby vodní dopravě (o 7,2 %). Pokles tržeb zaznamenala také letecká doprava (o 6,7 %), skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 5,5 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 3,3 %). Naopak poštovním a kurýrním činnostem se tržby zvýšily o 22,7 %;

-        v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 0,5 %. V ubytování tržby vzrostly o 1,0 %, ve stravování a pohostinství se naopak o 1,1 % snížily;

-        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 5,8 %. Růstu bylo dosaženo především díky vývoji v telekomunikačních činnostech (růst o 10,4 %) a v činnostech v oblasti informačních technologií (5,9 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly také vydavatelské činnosti (o 6,9 %) a informační činnosti (o 3,6 %), které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Naopak nižší tržby oproti předchozímu roku vykázala tvorba programů a vysílání (o 3,4 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 22,5 %);

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,1 %. Největší pokles tržeb vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 4,2 %). Nižší tržby zaznamenal také pronájem nemovitostí (o 0,2 %);

-        na poklesu tržeb profesních, vědeckých a technických činností2) o 3,2 % se podílela všechna odvětví. Největší pokles tržeb vykázaly činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení, a to o 7,7 %. Dále klesaly tržby ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 4,6 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Nižší tržby zaznamenaly také reklamní agentury a průzkum trhu (o 3,4 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 2,0 %) a právní a účetnické činnosti (o 0,6 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 2,8 %. Nejvýraznější snížení tržeb vykázaly agentury práce (o 9,8 %), které klesaly již čtvrté čtvrtletí v řadě. Nižší tržby měly také cestovní agentury (o 4,8 %), činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 4,7 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 3,7 %). Růstu naopak dosáhly administrativní a kancelářské činnosti (o 5,6 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,9 %).

 

Vývoj v roce 2019

V roce 2019 se tržby ve službách1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 0,7 %, bez očištění o 0,8 % (v roce 2019 bylo ve srovnání s rokem 2018 o jeden pracovní den více).

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

-        tržby v dopravě a skladování poklesly o 0,7 % především díky vývoji ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (pokles o 2,8 %). Za celý rok 2019 se snížily tržby také letecké dopravě (o 3,8 %) a pozemní a potrubní dopravě (o 0,4 %). Naopak růst tržeb o 14,4 % vykázaly poštovní a kurýrní činnosti a o 5,5 % vodní doprava;

-        v celé sekci ubytování, stravování a pohostinství se tržby meziročně zvýšily o 1,0 %. Tržby ve stravování a pohostinství zaznamenaly růst o 1,2 %, tržby v ubytování o 0,6 %;

-    tržby informačních a komunikačních činností vzrostly o 5,7 %. Nejvyšší růst zaznamenaly vydavatelské činnosti (o 10,2 %), které rostly nepřetržitě již čtvrtým rokem. Zvýšení tržeb dosáhly také informační činnosti (o 6,6 %) a činnosti v oblasti informačních technologií (o 6,2 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Za celý rok 2019 rovněž vzrostly tržby telekomunikačním činnostem (o 4,5 %) a tvorbě programů a vysílání (o 2,6 %). Naopak pokles tržeb o 2,1 % vykázal tzv. filmový a hudební průmysl, přestože v prvním a druhém čtvrtletí rostl dvouciferným tempem;

-        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 0,7 %. Pokles zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 3,6 %). Naopak tržby v oblasti pronájmu nemovitostí vzrostly (o 0,1 %);

-        profesní, vědecké a technické činnosti2) vykázaly pokles tržeb o 0,5 %. Nejvýrazněji klesly tržby tzv. ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 3,6 %). Nižší tržby vykázaly také architektonické a inženýrské činnosti (o 0,9 %) a dále reklamní agentury a průzkum trhu (o 0,8 %). Naopak růst tržeb dosáhly právní a účetnické činnosti (o 2,6 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 1,0 %);

-        v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 0,7 %. V této sekci klesly tržby nejvíce agenturám práce (o 6,2 %). Nižší tržby zaznamenaly rovněž cestovní agentury (o 3,0 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 1,0 %). Tržby bezpečnostních a pátracích agentur meziročně stagnovaly. Zvýšení tržeb naopak vykázaly administrativní a kancelářské činnosti (o 5,5 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 1,3 %).

__________________
Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti bez Činností souvisejících s úpravou krajiny (N bez 81.3).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Data za 4. čtvrtletí 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2019 budou zveřejněny v březnu 2020
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail:
marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2020
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2020
Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006).
(
https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 11. 5. 2020

 • cslu020720.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby ve službách v roce 2019 rostly o 0,8 %
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz