Služby - 4. čtvrtletí 2020

Tržby ve službách v roce 2020 klesly o 11,7 %

09.02.2021
Kód: 180030-20
 

Ve 4. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně snížily o 11,2 %, bez očištění o 11,1 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně klesly o 2,4 %.
Za celý rok 2020 se tržby ve službách bez očištění meziročně snížily o 11,7 %.

 

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2020

Mezičtvrtletně tržby ve službách1) ve 4. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy klesly reálně o 2,4 %. Mezičtvrtletní pokles zaznamenala většina odvětví služeb. Růst zaznamenala pouze odvětví doprava a skladování a informační a komunikační činnosti.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy snížily o 11,2 %. Meziroční snížení zaznamenala všechna odvětví služeb, nejvýraznější pokles se v důsledku vládních protiepidemických opatření projevil v odvětvích spojených s cestovním ruchem.

Meziročně bez očištění se tržby snížily o 11,1 %. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

 • v dopravě a skladování se tržby snížily o 6,7 %. Nejvíce klesly tržby letecké dopravě (o 71,8 %) a vodní dopravě (o 34,8 %). Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava vykázala tržby o 8,0 % nižší. Meziroční snížení tržeb zaznamenalo také skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 4,5 %). Naopak meziroční růst zaznamenaly poštovní a kurýrní činnosti (o 21,0 %);
 • v ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 61,0 %. Pokles tržeb byl větší v ubytování (o 74,3 %) než ve stravování a pohostinství (o 55,3 %);
 • tržby informačních a komunikačních činností se snížily o 2,1 %, především v důsledku vývoje v tzv. filmovém a hudebním průmyslu (pokles o 51,5 %). Nižší tržby měly také telekomunikační činnosti (o 3,0 %), činnosti v oblasti informačních technologií (o 1,4 %) a vydavatelské činnosti (o 0,8 %). Zvýšení tržeb o 7,6 % zaznamenaly informační činnosti, které zahrnují např. zpracování dat, webové portály a hosting. Nejvyššího meziročního růstu tržeb v této sekci bylo dosaženo v tvorbě programů a vysílání (o 7,8 %);
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 2,8 %. Pokles tržeb o 2,3 % vykázaly realitní kanceláře a správa nemovitostí. Pronájem nemovitostí zaznamenal snížení tržeb o 3,0 %;
 • v profesních, vědeckých a technických činnostech2) klesly tržby o 7,4 %. Největší pokles tržeb vykázaly ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 14,1 %). Tržby reklamních agentur a průzkumu trhu klesly o 10,2 %. Nižší tržby zaznamenaly také architektonické a inženýrské činnosti (o 7,1 %). Právní a účetnické činnosti klesly o 4,0 %, činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení o 0,9 %;
 • v administrativních a podpůrných činnostech se tržby snížily o 22,6 %. Nejvíce klesly cestovním kancelářím a agenturám (o 83,3 %). Nižší tržby měly administrativní a kancelářské činnosti (o 17,7 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,7 %), bezpečnostní a pátrací agentury (o 7,9 %) a agentury práce (o 7,8 %). Meziroční pokles zaznamenaly i činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 7,2 %).
   

Vývoj v roce 2020

V roce 2020 tržby ve službách1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně klesly o 11,9 %, bez očištění o 11,7 %.

Meziroční vývoj sezónně neočištěných tržeb v jednotlivých odvětvích služeb:

 • tržby v dopravě a skladování poklesly o 12,6 %, především díky vývoji v pozemní a potrubní dopravě (o 12,0 %) a ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 10,2 %). Výrazný pokles tržeb vykázala letecká doprava (o 69,1 %) a vodní doprava (o 38,9 %). Za celý rok 2020 se naopak zvýšily tržby poštovním a kurýrním činnostem (o 13,1 %);
 • ubytování, stravování a pohostinství tržby klesly o 40,1 %. Pokles tržeb byl zaznamenán v ubytování (o 55,9 %) i ve stravování a pohostinství (o 33,4 %);
 • tržby informačních a komunikačních činností meziročně stagnovaly. V této sekci klesly tržby nejvíce tzv. filmovému a hudebnímu průmyslu (o 39,3 %). Nižší tržby zaznamenaly činnosti v oblasti informačních technologií (o 1,4 %), kam patří např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT. Tržby se snížily také vydavatelským činnostem (o 0,5 %). Naopak vyšší tržby oproti předchozímu roku vykázala tvorba programů a vysílání (o 0,2 %) a telekomunikační činnosti (o 4,6 %). Nejvíce vzrostly tržby informačním činnostem (o 5,6 %), které vykázaly růst tržeb ve všech čtvrtletích roku 2020;
 • v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 2,2 %. Pokles zaznamenaly realitní kanceláře a správa nemovitostí (o 3,9 %). Tržby v oblasti pronájmu nemovitostí klesly (o 1,7 %);
 • profesní, vědecké a technické činnosti2) vykázaly pokles tržeb o 7,4 %. Nejvýrazněji klesly tržby tzv. ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 10,5 %). Nižší tržby vykázaly také reklamní agentury a průzkum trhu (o 9,1 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 8,7 %) a činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 6,9 %). Tržby za právní a účetnické činnosti se snížily o 1,0 %;
 • v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně klesly o 26,3 %. V této sekci klesly tržby nejvíce cestovním agenturám (o 74,8 %) a agenturám práce (o 19,4 %). Nižší tržby zaznamenaly rovněž administrativní a kancelářské činnosti (o 13,7 %), činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 9,3 %) a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 8,8 %). Tržby bezpečnostních a pátracích agentur meziročně klesly (o 3,8 %).

_______________________

Poznámky:

1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce: Klasifikace ekonomických činností – Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za 4. čtvrtletí 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za jednotlivá čtvrtletí roku 2020 budou zveřejněny v březnu 2021.
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2021
Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2021

Navazující výstupy: Bazické indexy od r. 2000 a meziroční indexy od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (s výjimkou sekce J, která je k dispozici od roku 2005, resp. roku 2006). (https://www.czso.cz/csu/czso/sluzby_casove_rady_mesicni_indexy_trzeb)
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2021

 • cslu020921.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Tržby ve službách (meziroční indexy)
 • Tab. 2 Tržby ve službách (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Tržby ve službách (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby ve službách - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby ve službách - mezinárodní porovnání, sezónně očištěno, běžné ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby ve službách v roce 2020 klesly o 11,7 %
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz